MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Akutní medicína (0)
Anatomie (4)
Anesteziologie a intenzivní medicína (0)
Biofyzika (12)
Biologie (1)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (1)
Endokrinologie, metabolismus (1)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (3)
Farmakologie (2)
Fyziologie a patologická fyziologie (5)
Gastroenterologie, hepatologie (7)
Geriatrie (1)
Hematologie (3)
Histologie, embryologie (5)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (18)
Imunologie, alergologie (1)
Infektologie (0)
Kardiologie, angiologie (10)
Laboratorní diagnostika (1)
Lékařská etika a právo (4)
Lékařská genetika (0)
Lékařská chemie a biochemie (2)
Lékařská informatika a informační věda (3)
Mikrobiologie (1)
Nefrologie (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (23)
Neurochirurgie (0)
Neurologie (1)
Nukleární medicína (0)
Oftalmologie, optometrie (9)
Onkologie, radioterapie (6)
Ostatní (5)
Otorinolaryngologie (1)
Patologie a soudní lékařství (0)
Pediatrie, neonatologie (8)
Pneumologie (6)
Porodnictví a gynekologie (0)
Pracovní lékařství a toxikologie (3)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (0)
Radiologie a zobrazovací metody (5)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (3)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (0)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (0)
Vnitřní lékařství (15)
Všeobecné praktické lékařství (1)
Zubní lékařství (27)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Metabolické ochorenia

Prednáška pre poslucháčov UTV zo dňa 20.11.2007.

Diabetes mellitus. Epidemilógia cukrovky. Rizikové faktory pre objavenia sa chotroby a výskyt. Prognóza pre pacientov s cukrovkou. Diagnostika. Etiologická klasifikácia diabetes mellitus. Cieľové hodnoty glykémií. Komplikácie DM. Riziká nerozpoznanej cukrovky. Rozdelenie akútnych komplikácii DM. Diabetická ketoacidóza -príčiny, klinické symptómy , laboratórne parametre, liečba. Hyperglykemický hyperosmolárny neketotický stav - patogenéza, príčinny, charakteristika, klinický obraz, liečba. Laktátová acidóza. Hypoglykémia - príčinny, frekvencia,symptómy, liečba . Whippleho trias. Rizikové ochorenia spájané s cukrovkou. Diabetická polyneuropatia. Metabolický syndróm. Koronárna choroba srdca na podklade aterosklerózy. Liečba koronárnej choroby srdca u diabetikov 2.typu. Kardiálna autonómna dysfunkcia. Hyperurikémia. Choroby kostí. Hyperkalcémia. Hypokalcémia. Typy kostí. Osteroporóza - prognózy, diagnostika,...

 
autor: Ľudovít Šutarík | JLF UK v Martine | disciplína: Endokrinologie, metabolismus | kategorie: Prednášky, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: cukrovka, diabetes, glykémia, osteroporóza | příloh: 1 | zobrazeno: 9298x | publikováno: 5. 11. 2013 | poslední úpravy: 4. 2. 2019

Refrakčné chyby oka

Predpokladom emetropie je dokonalosť a vyváženosť lámavého systému oka.

Poruchy lámavosti (refrakcie) - ametropie -  sú stavy, kedy paralelné lúče nie sú koncentrované tak, aby obraz bol vytvorený presne na sietnici. U emetropického oka musí byť zachovaný správny pomer medzi lámavým systémom a dĺžkou oka. U očí ametropických je tento pomer porušený, obraz vzniká za alebo pred sietnicou. Ak lámavý systém nie je rotačne súmerný, nevzniká jednoduché ohnisko a vzniká astigmatizmus.

 

 
autor: Alena Furdová, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: ametropia, emetropia, myopia, hypermetropia, astigmatizmus, anizometropia, anizeikonia, aberácia, presbyopia, akomodácia | příloh: 2 | zobrazeno: 9960x | publikováno: 17. 10. 2012 | poslední úpravy: 31. 3. 2014

Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie

 Přednáška Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie v geriatrii je určena pro klinickou výuku studentů 3.-6. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v praze v oboru geriatrie. Problematika se svým obsahem dotýká také vnitřního lékařství a výuky farmakologie s důrazem na léčbu kardiovaskulárních chorob ve stáří. Vzhledem k celkově stárnoucí populaci a prevalenci kardiovaskulárních chorob ve stáří je tato kapitola geriatrie nanejvýš aktuální.

 
autor: M. Berková | 1.LF UK | disciplína: Geriatrie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: Kardiovaskulární choroby, farmakoterapie, geriatrie | příloh: 1 | zobrazeno: 9720x | publikováno: 16. 12. 2011 | poslední úpravy: 9. 3. 2013

BALNEOLOGIE

Balneologie je nauka o přírodních léčivých zdrojích, jejich čerpání, využití, skladování, ochraně, užívání k léčbě nebo jako stolní vody. Zahrnuje řadu podoborů jako např. balneotechnika, hydrogeologie, klimatologie, referenční laboratoře PLZ, peloidologie. Balneoterapie je léčení přírodními léčivými zdroji tj. převážně fyzikálními a fyzikálně-chemickými vlivy. Těmito vlivy jsou např. přírodní léčivé vody, zřídelní plyny, peloidy a klima.
 

 

Biofyzika svalovej kontrakcie

Základné vlastnosti svalov a svalového tkaniva, kostrový, srdcový, hladký sval a rozdiely medzi nimi, štruktúra svalu a svalovej bunky (myofibrila, sarkomera, aktín, myozín, ...),motorická jednotka, nervo-svalová platnička, acetylcholín, platničkový potenciál, T - tubuly, sarkoplazmatické retikulum, akčný potenciál svalového vlákna, kontrakcia svalu, jej kontrola (tropomyozín), úloha Ca2+ iónov a ATP, svalové trhnutie, superpozícia, sumácia, tetanus (vlnitý, hladký), rigor mortis, jednotkový a viacjednotkový hladký sval, spojenie „gap junction“, syncytium, štruktúra tkaniva srdcového svalu, interkalárne disky, Ca vyvolané uvoľnenie Ca2+, akčný potenciál srdcového svalu, jeho trvanie, sumácia kontrakcie.

 
autor: Ivan Poliaček | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: sval | příloh: 1 | zobrazeno: 6464x | publikováno: 10. 11. 2010 | poslední úpravy: 19. 5. 2011

Slina a její vyšetření v zubní praxi

Powerpointová prezentace na téma ,,Slina a její vyšetření v zubní praxi"

 
autor: Eva Gojišová | 3.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: slina, stomatologie, zuby | příloh: 1 | zobrazeno: 5271x | publikováno: 8. 11. 2010 | poslední úpravy: 29. 1. 2011

Ergonomie v zubní praxi

Prezentace na téma "Ergonomie v zubní praxi" podává v úvodu definici a cíle ergonomie z pohledu zubní praxe. Obsahem výkladu jsou pak detailní popisy jednotlivých složek ergonomie: držení těla, pracovního prostoru, pracovní pozice, pracovní hygieny, vybavení ordinace, popisy a koncepce řešení jednotlivých chyb z hlediska ergonomie.

 
autor: Eva Gojišová, Tomáš Jakoubek, Eugen Kvašňák | 3.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: Ergonomie, zubní praxe, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 7045x | publikováno: 10. 10. 2010 | poslední úpravy: 24. 11. 2012

KATALOG NÁSTROJŮ pro PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Přednáška.

Detailní přehled rotačních nástrojů používaných ve stomatologické ordinaci.

 
autor: Eva Gojišová, Věra Heroutová, Tomáš Jakubek, Eugen Kvašňák | 3.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: stomatologie, dentální hygiena, katalog, nástroje | příloh: 1 | zobrazeno: 6427x | publikováno: 29. 6. 2010 | poslední úpravy: 29. 1. 2011

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie

Tieto skriptá sú určené predovšetkým študentom lekárskych fakúlt, ale aj iných prírodovedných odborov, s cieľom poskytnúť im základné informácie, týkajúce sa významu a úlohy oxidačného stresu v medicíne.
Autorka sa v jednotlivých kapitolách zamerala na tvorbu i pôsobenie voľných radikálov a ich reaktívnych metabolitov, ako aj na ich elimináciu pomocou antioxidačných ochranných systémov. Okrem toho pozornosť sústredila tiež na analýzu poškodenia biomolekúl, evokovaného oxidačným stresom, ako aj na jeho participovanie na patogenéze vybraných, tzv. „voľnoradikálových“ chorôb a starnutia.
Keďže skriptá obsahujú aj kapitoly s detailne vypracovanými protokolmi stanovenia niektorých biomarkerov oxidačného stresu, mohli by byť užitočnou pomôckou aj pre študentov doktorandského štúdia. Veríme, že tento študijný materiál pomôže študentom nielen pri štúdiu nových poznatkov o úlohe oxidačného stresu v organizme, ale aj pri aplikácii...

 
autor: Monika Sivoňová | JLF UK v Martine | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: antioxidanty, voľné radikály, oxidačný stres | příloh: 2 | zobrazeno: 5017x | publikováno: 13. 6. 2010 | poslední úpravy: 16. 2. 2016

Symptóm olupovania pier

Symptóm olupovania pier nepredstavuje samostatnú nozologickú jednotku. Z tohto symptómu sa však môže na perách samostatná nozologická jednotka vyvinúť. Symptóm olupovania pier môže byť súčasťou iného stavu na perách alebo súčasťou celkových ochorení. Zvyčajne ide o chronický proces, ktorý môže pretrvávať dlhú dobu. Klinicky postihuje izolovane hornú alebo dolnú peru. Zriedkavo postihuje súčasne obidve pery.

 
autor: Eugen Ďurovič, Andrea Vödrösová, Silvia Slovinská | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: symptóm, pery, olupovanie pier | příloh: 1 | zobrazeno: 6803x | publikováno: 19. 12. 2009 | poslední úpravy: 14. 10. 2011

Pemfiginózne ochorenia slizníc ústnej dutiny

Pemfiginózne ochorenia slizníc ústnej dutiny, teda kožné ochorenia neznámeho pôvodu slizníc ústnej dutiny, zaradzujeme medzi bulózne dermatózy. Jedná sa o autoimunitné ochorenie, ktoré sa prejavuje tvorbou intraepiteliálnych pľuzgierov na koži a sliznici, bez prítomnosti zápalu. Môže sa vyskytnúť iba na koži, iba na slizniciach či postihovať kožu a sliznice súčasne. Môže mať prejavy na gingívach, ako prejav celkových ochorení.

 
autor: Eugen Ďurovič, Ján Vodrážka, Andrea Vödrösová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: pemfigus, sliznica, ústna dutina | příloh: 1 | zobrazeno: 6957x | publikováno: 18. 12. 2009 | poslední úpravy: 14. 10. 2011

Dysfágia

Pojmom dysfágia označujeme proces pri ktorom dochádza k viaznutiu či dokonca neschopnosti postupu sústa kdekoľvek v ezofagu. Transport sústa je po opustení orofaryngeálnej oblasti v normálnom stave automatický. Patologický proces však takémuto transportu bráni. V takýchto prípadoch má pacient pocit, že mu potrava viazne v hrdle, alebo v nižších partiách tráviaceho traktu. Často dokáže ukázať na miesto, kde k tomu dochádza.

 
autor: Eugen Ďurovič, Andrea Vödrösová, Silvia Slovinská | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: dysfágia, ústna dutina | příloh: 1 | zobrazeno: 6612x | publikováno: 18. 12. 2009 | poslední úpravy: 14. 10. 2011

Interaktivní kazuistiky z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Kazuistiky z Ortopedie

 
autor: Valér Džupa | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: ortopedie | příloh: 1 | zobrazeno: 7458x | publikováno: 14. 12. 2009 | poslední úpravy: 29. 1. 2011

Anatomie dýchací soustavy

E-learningový kurz

 
autor: Václav Báča | 3.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Elearningové kurzy | klíčová slova: anatomie, anatomie | příloh: 1 | zobrazeno: 6663x | publikováno: 14. 12. 2009 | poslední úpravy: 29. 1. 2011

Coxarthrosis

Záznamy z operácií z Ortopedicko - traumatologickej kliniky MFN - Coxarthrosis I.urtq TEP BILAT.Proxima a Coxarthrosis I.sin. TEP Proxima z 13.05.2009.

 
autor: Libor Nečas, Marian Melišík, Masood Rahmany | JLF UK v Martine | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Digitálne video | klíčová slova: coxarthrosis | příloh: 4 | zobrazeno: 9588x | publikováno: 15. 10. 2009
 

Occupational musculoskeletal diseases: multimedia guide for the English programme students

This multimedia guide is especially meant for teaching Occupational medicine in the master degree programme General Medicine in English. Illustrative and comprehensive processing of the theme of musculoskeletal diseases is aimed at a more detailed introduction into these up-to-date problems.
Except for the most frequent upper extremity diseases caused by the exposure to hand-treansmitted vibration and overload, disorders of the vertebral column and lower extremities are discussed. Furthermore, occupational diseases assessment systems of other countries, expecially of those from which the foreign students come from, are mentioned. Case-reports, an English-Czech glossary of occupations and a test of knowledge are included. Short-form videos directly from the workplaces, such as stome quarries, foundries, assembly lines, medical or artistic working environments show operations which can lead to health disturbances.
We hope that the readers will enjoy the opportunity of...

 
autor: Marie Nakládalová, Petra Smolková, Chung-Li Chang | LF UP | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: pracovní lékařství, nemoci z povolání, e-učebnice, multimedia | příloh: 1 | zobrazeno: 8054x | publikováno: 10. 11. 2012

Manuál pro praktikum z obecné histologie

Manuál obsahuje pro každý týden letního semestru 1. ročníku jedno téma dle rozvrhu praktik. Každé téma je uvedeno shrnutím odpovídající přednášky formou stručného sylabu a dále obsahuje popis preparátů probíraných během praktik s legendou pro nakreslení vlastního studentova schématu.

 
autor: Zbyněk Tonar, Milena Králíčková | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: BAZÁLNÍ MEMBRÁNA, ŽLÁZOVÉ EPITELY | příloh: 1 | zobrazeno: 10638x | publikováno: 17. 10. 2012 | poslední úpravy: 3. 4. 2013

BOLEST

 Bolest je subjektivní, nepříjemný senzorický a afektivní zážitek, který signalizuje narušení integrity organismu a vede k aktivaci obecných stresových mechanismů. Tím má do určité míry ochranný význam. Nociceptivní systém je trvale aktivní. Chráňí organismus před mikrotraumatizací tkání nepřiměřenou zátěží. Koncepce bolesti doposud prodělává četné změny. Od mechanistického chápaní vzniku a šíření bolesti se pokročilo ke komplexnímu pojetí, kde jsou vedle tělesných procesů zkoumány také psychosociální aspekty.

 

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Výukový materiál ke kursu Embryologie, teratologie a vývojová toxikologie. Výukový materiál obsahuje prezentaci manipulace a přípravy zárodku pro následnou aplikaci testované látky, vlastní aplikaci a odběr zárodku.

 
autor: Lucie Hubičková-Heringová, Eva Maňáková | 3.LF UK | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zárodek kuřete, testování embryotoxicity | příloh: 1 | zobrazeno: 5210x | publikováno: 8. 1. 2011 | poslední úpravy: 9. 2. 2011

Biofyzika akčného potenciálu a synapsa

Depolarizácia – hyperpolarizácia, akčný potenciál – tvar, mechanizmus, refraktérne periódy, šírenie sa akčného potenciálu (postupné šírenie sa po nemyelinizovanom vlákne, saltatórne vedenie), elektrická stimulácia – reobáza, chronaxia, lokálny potenciál synapsa, neurotransmiter a mechanizmus synaptického prenosu receptory (ionotropické vs. metabotropické), EPSP, IPSP, sumácia (časová, priestorová) konvergencia, divergencia.

 
autor: Ivan Poliaček | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: synapsa, akčný potenciál | příloh: 1 | zobrazeno: 5075x | publikováno: 10. 11. 2010 | poslední úpravy: 19. 5. 2011

Dentální hygienistka

Powerpointová prezentace o studiu oboru ,,Dentální hygienistka" na 3.LF. Obsah tvoří : profesní vzdělání v oboru dentální hygieny, zubní a parodontologické prevenci, včlenění do odborného týmu v zubní ordinaci, výchova pacienta k dokonalé péči o ústní zdraví, návyk a dodržování preventivních opatření v prevenci ZK a parodontopatií, péče o pacienty se závažným celkovým onemocněním, péče o pacienty dlouhodobě hospitalizovaných, péče o pacienty v sociální domácí péči, systematická preventivní péče dětí předškolního věku, systematická péče o hendikepované děti a pacienty.

 
autor: Eva Gojišová | 3.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: Dentální hygienistka, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 6247x | publikováno: 27. 10. 2010 | poslední úpravy: 24. 11. 2012

Diferenciálna diagnostika ascitu

Ascites je nahromadenie tekutiny v dutine brušnej a patrí medzi časté príznaky ochorenia tam uložených orgánov. Diferenciálna diagnostika je pomerne jednoduchá, napriek tomu občas spôsobuje problémy vzhľadom k množstvu potencionálnych príčin ascitu. V tejto prezentácii prinášame jednoduché zhrnutie príčin a najbežnejších diagnostických postupov z pohľadu medicíny založenej na dôkazoch.

 
autor: Martin Janičko, Peter Jarčuška | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: ascites, diferenciálna diagnostika | příloh: 1 | zobrazeno: 6443x | publikováno: 29. 9. 2010

STUDIE SPACECURL

Přednáška.

SPACECURL ovlivňuje posturální systém. Cílem je objektivně posoudit pozitivní nebo negativní vliv na posturální systém.

 
autor: Karel Mende | 3.LF UK | disciplína: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: rehabilitace, SPACECURL, posturální systém | příloh: 1 | zobrazeno: 6227x | publikováno: 14. 6. 2010 | poslední úpravy: 29. 1. 2011

Biochémia Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba patrí medzi najrozšírenejšie formy demencie, ktorou trpí 7–10 % ľudí nad 65 rokov. Vďaka prevratným objavom v medicíne v súčasnosti vzrastá počet obyvateľov planéty, ktorí majú viac ako 60 rokov, preto sa štúdiu starnutia v ostatnej dekáde venuje čoraz väčšia pozornosť. Predpokladá sa, že práve tento proces je príčinou mnohých neurodegeneratívnych chorôb, ktorých výskyt so stúpajúcim vekom signifikantne narastá.

 
autor: Eva Babušíková | JLF UK v Martine | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: Biochémia Alzheimerovej choroby, Alzheimerova choroba | příloh: 2 | zobrazeno: 4391x | publikováno: 13. 6. 2010 | poslední úpravy: 16. 2. 2016

RTG obrazy cýst v kostných štruktúrach čeľusti a sánky

Cysta predstavuje patologickú dutinu s vlastnou výstelkou. Býva vyplnená tekutou, alebo tuhšou hmotou, ktorá je produktom tejto výstelky, alebo orgánu, v ktorom sa cysta nachádza. V našom prípade ide o cysty lokalizované v kostných štruktúrach čeľusti a sánky, a to cysty odontogénne alebo neodontogénne.

 
autor: Jarmila Klemová, Andrej Jenča, Eugen Ďurovič | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: RTG, odontogénne cysty, neodontogénne cysty | příloh: 1 | zobrazeno: 9258x | publikováno: 19. 12. 2009 | poslední úpravy: 14. 10. 2011

Parodontitis dospelých

Parodontitis definujeme ako deštruktívne zápalové ochorenie bakteriálneho pôvodu, ktoré postihuje všetky komponenty normálneho parodontu. Postihuje gingívu, väzový systém zubov, cement, alveolárnu kosť, vyvoláva stratu spojivového tkaniva a progreduje do predčasných strát zubov. Prebieha chronicky a môže postihovať jednotlivé zuby, skupiny zubov, celé zuboradie i celú denticiu. Priebeh môžu ovplyvniť anatomické, funkčné a systémové faktory.

 
autor: Eugen Ďurovič, Ján Vodrážka | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: parodontitis, gingíva, parodontálny absces | příloh: 1 | zobrazeno: 5163x | publikováno: 18. 12. 2009 | poslední úpravy: 14. 10. 2011

Exkluzivní přednášky expertů z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Videozáznamy tří exkluzivních přednášek veličin oboru Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

 
autor: Eugen Kvašňák | 3.LF UK | disciplína: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Digitální video | klíčová slova: ortopedie | zobrazeno: 6250x | publikováno: 14. 12. 2009 | poslední úpravy: 29. 1. 2011

Anatomie trávící soustavy

E-learningový kurz

 
autor: Václav Báča | 3.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Elearningové kurzy | klíčová slova: anatomie | příloh: 1 | zobrazeno: 7348x | publikováno: 14. 12. 2009 | poslední úpravy: 29. 1. 2011

Ionizující záření

E-learningový kurz

 
autor: Eugen Kvašňák | 3.LF UK | disciplína: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Elearningové kurzy | klíčová slova: ionizující záření, biofyzika, radioaktivita, radiace | příloh: 1 | zobrazeno: 6759x | publikováno: 12. 12. 2009 | poslední úpravy: 5. 11. 2010

Základy klinickej medicíny I.

Významnou úlohou verejného zdravotníctva je osloviť a získať zdravých ľudí s cieľom predchádzať vzniku ochorení. Poznanie základov klinickej medicíny je preto pre verejné zdravotnícvo dôležité a nevyhnutné. Predkladaný učebný text zahŕňa definíciu zdravia a choroby, formy prevencie, zásady vedenia zdravotnej dokumentácie, získanie anamnézy, základné fyzikálne vyšetrenie a prehľad pomocných vyšetrovacích metód v rozsahu vhodnom pre študentov bakalárskych študijných programov verejného zdravotníctva.

 
autor: Viera Švihrová | JLF UK v Martine | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: verejné zdravotníctvo, klinická medicína | příloh: 2 | zobrazeno: 7051x | publikováno: 21. 9. 2009 | poslední úpravy: 16. 2. 2016
Předchozí strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
Další