MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Akutní medicína (0)
Anatomie (3)
Anesteziologie a intenzivní medicína (0)
Biofyzika (13)
Biologie (1)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (1)
Endokrinologie, metabolismus (1)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (3)
Farmakologie (2)
Fyziologie a patologická fyziologie (5)
Gastroenterologie, hepatologie (6)
Geriatrie (1)
Hematologie (0)
Histologie, embryologie (4)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (4)
Imunologie, alergologie (1)
Infektologie (0)
Kardiologie, angiologie (1)
Laboratorní diagnostika (1)
Lékařská etika a právo (4)
Lékařská genetika (0)
Lékařská chemie a biochemie (2)
Lékařská informatika a informační věda (4)
Mikrobiologie (1)
Nefrologie (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (2)
Neurochirurgie (0)
Neurologie (0)
Nukleární medicína (0)
Oftalmologie, optometrie (6)
Onkologie, radioterapie (4)
Ostatní (5)
Otorinolaryngologie (1)
Patologie a soudní lékařství (0)
Pediatrie, neonatologie (8)
Pneumologie (2)
Porodnictví a gynekologie (0)
Pracovní lékařství a toxikologie (3)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (0)
Radiologie a zobrazovací metody (5)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (3)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (0)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (0)
Vnitřní lékařství (5)
Všeobecné praktické lékařství (1)
Zubní lékařství (19)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál obsahuje základné informácie pre správny odber, transport a uskladnenie stolice na vyšetrenie vybraných črevných parazitov, popisuje postupy spracovania biologických vzoriek a možnosti vyhodnotenia výsledkov laboratórnych vyšetrení. Do manuálu sú zahrnuté sú aj informácie o správnom postupe pri odbere a vyšetrení vzoriek na diagnostiku vajíčok Enterobius vermicularis. Text je určený pre študentov medicíny a nelekárskych študijných programov.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková | JLF UK v Martine | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Výučbové webstránky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: stolica, odber stolice | příloh: 1 | zobrazeno: 173x | publikováno: 7.11.2019

Úvod do lékařské biofyziky pro studenty se spec. potřebami při studiu

Cílem publikace určené studentům nelékařských zdravotnických bakalářských oborů je seznámení se základy oboru lékařské biofyziky. Výběr témat a jejich výklad je veden snahou usnadnit pochopení látky i studentům, kteří v průběhu středoškolské výuky měli fyziku pouze v omezeném či malém rozsahu. Z hlediska struktury a obsahu textu byly kapitoly voleny tak, aby poskytly základ zejména k výuce dalších kurzů oboru. V rámci studia předmětu jsou studenti zapsáni také v e-learningovém kurzu, který výklad doplňuje o multimediální animace, ukázková videa a zajímavé odkazy v prostředí webových stránek. Tato studijní opora není vědeckým typem odborného textu, jedná se o oporu studenta ve smyslu jeho provázení studiem. Primární odborné prameny zde nejsou průběžně citovány a jsou souhrnně uvedeny na konci textu. U jednotlivých kapitol jsou uváděny další doporučené zdroje ke studiu.
 
autor: Hana Sochorová | LF Ostrava | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: lékařská biofyzika | příloh: 1 | zobrazeno: 46x | publikováno: 4.6.2019

Nové trendy a perspektívy v histológii V

Nové trendy a perspektívy v histológii V“ predstavujú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 24 vedeckých článkov. Všetky články viac či menej súvisia s funkčnou histológiou. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre vzájomnú spoluprácu.

 
autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov | JLF UK v Martine | klíčová slova: funkčná histológia, vedecká spolupráca | příloh: 1 | zobrazeno: 350x | publikováno: 20.2.2019 | poslední úpravy: 10.6.2019

STEMI zadnej steny

Izolovaný zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v prípade horizontálnych depresií ST segmentu ≥ 0,5mm, vysokej vlny R a pozitívnej terminálnej časti vlny T vo zvodoch V1-V3. Pacient má mať naložená zvody V7-V9 s potvrdením elevácií ST segmentu ≥ 0,5mm (môžu byť prítomné iba v 1 zvode). Pacient je indikovaný na emergentné koronarografické vyšetrenie s perkutánnou koronárnou intervenciou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Marianna Vachalcová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: I21.2 Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej steny | příloh: 11 | zobrazeno: 1032x | publikováno: 8.12.2018 | poslední úpravy: 3.12.2019

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo

Prednášky sú zamerané na ošetrovateľstvo ako vedný odbor, jeho koncepciu, profesijné a legislatívne normy, registráciu a reguláciu ošetrovateľského povolania. Ďalej sa venujeme odbornej terminológii, klasifikačným systémom v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, tiež kvalite poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, nástrojom kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti - štandardom a mapám ošetrovateľskej starostlivosti. Prednášky sú ďalej zamerané na vznik a vývoj konceptuálnych modelov. Charakterizujeme biomedicínsky model, hlavné východiská vzniku konceptuálnych modelov, metaparadigmatický systém ošetrovateľstva. Podrobnejšie sa venujeme Nightingaleovej environmentálnemu modelu, Hendersonovej modelu štrnástich ľudských potrieb a Oremovej modelu sebaopatery. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.

 
autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: ošetrovateľstvo ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská terminológia, konceptuálne modely | příloh: 11 | zobrazeno: 1058x | publikováno: 14.6.2018

Úvod do 3D tlače

3D tlač za svoje pomerne krátke obdobie existencie prešla pozoruhodným vývojom a jej ďalší rozvoj sa očakáva aj v budúcnosti. Svoje miesto našla v mnohých odvetviach priemyslu, kde sa často používa na vytváranie prvých prototypov pred samotnou výrobou. Vďaka zjednodušeniu procesu a lepšej cenovej dostupnosti niektorých tlačiarní dnes už existuje veľké množstvo domácich tlačiarní slúžiacich pre vlastné potešenie majiteľov. Okrem toho si svoju cestu razí aj v jednotlivých odvetviach medicíny, kde sa používa na plánovanie zákrokov, vzdelávanie, na výrobu medicínskych či dentálnych implantátov a pomôcok pre pacienta. Známe sú použitia 3D tlače v oblasti kraniofaciálnej chirurgie, neurochirurgie, kardiovaskulárnej chirurgie, stomatológie, ortopédie a traumatológie, ako aj v oftalmológii.

 
autor: Alena Furdová, Denisa Fialová, Michal Marko, Peter Leško | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Edukačné weby | klíčová slova: 3D tlač, história, tlačiarne, materiály, využitie | příloh: 1 | zobrazeno: 1184x | publikováno: 19.5.2018

Ako publikovať v biomedicínskych vedách

Tento vysokoškolský učebný text je určený študentom druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním na prírodné a lekárske vedy pri príprave na vedeckú prácu. Cieľovou skupinou sú diplomanti a doktorandi, ktorí začínajú pracovať vo vede. Text prevedie čitateľa cez jednotlivé fázy prípravy manuskriptu vrátane všeobecného prehľadu o získavaní relevantných informácií, dizajne experimentov a klinických štúdií, štatistickej analýze až po základné princípy písania odborných textov. Na konci by čitateľ mal vedieť nič menej ako čítať, písať a počítať, čo je základný predpoklad vedeckej práce.

 
autor: Peter Celec | LF UK v Bratislave | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Publikovanie, biomedicína, vedecká práca | příloh: 1 | zobrazeno: 882x | publikováno: 27.2.2018

Diabetes mellitus

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Východiská. Definícia diabetu. Diabetes a Seniori. Diabetes a geriatrické syndrómy. Klinické odporúčania pre liečbu a starostlivosť o pacientov s DM 2. typu. Nefarmakologické odporúčania pre DM 2 . Fyzická aktivita a DM 2. Výživa a DM 2. Komplexná starostlivosť o pacienta s DM 2 typu. Odporúčané hodnoty kompenzácie DM 1 a 2 typu. Terapia DM 2 typu. Liečba DM 2. typu Inzulínom. Komplikácie DM 2. Diabetická noha.

 
autor: Jana Nemcová | JLF UK v Martine | disciplína: Diabetologie, dietetika, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: diabetes, diabetes a senior | příloh: 1 | zobrazeno: 2308x | publikováno: 19.6.2015

Celkové snímatelné náhrady, anatomie bezzubého alveolárního výběžku, otiskování. Materiály hlavní a pomocné pro celkovou náhradu.

Přednáška shrnuje, jaký vliv má ztráta zubů na orofaciální systém. Popisuje funkci náhrady a princip její retence, dále pak anatomii bezzubých alveolárních výběžků. Pro syntézu znalostí je zde uveden kompletní ordinační a laboratorní postup výroby celkové zubní náhrady a jsou rozvedeny příslušné kroky, které se týkají přednášeného tématu.
Podrobně je zde popsáno otiskování na celkovou náhradu, což je doplněno fotografickou dokumentací autorky. Na závěr je zopakován přehled materiálů, které slouží k výrobě celkových náhrad.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: náhrady, alveolárních výběžků, bezzubí | příloh: 1 | zobrazeno: 2371x | publikováno: 5.5.2015

Nové trendy a perspektívy v histológii II

Neperiodická publikácia "Nové trendy a perspektívy v histológii II" obsahuje 14 vedeckých článkov, ktoré prezentujú výsledky práce na Ústave histológie, ale aj príbuzných medicínskych disciplín. Väčšina prác dokumentuje vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými odvetviami medicíny, bez ktorej nie je možné v súčasnosti pokračovať vo vedeckom výskume.

 
autor: Mária Kovalská, Martina Furjelová, Marian Adamkov | JLF UK v Martine | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histológia, spolupráca, veda | příloh: 1 | zobrazeno: 1436x | publikováno: 2.3.2015

Prezentační dovednosti pro vysokoškolské pedagogy

 Video zachycuje monmenty z průběhu školení Prezentační dovednosti pro vysokoškolské pedagogy, které probíhalo v prostorách 1. LF UK a bylo určeno vysokoškolským pedagogickým pracovníkům. Video zpravoval CAS, team rektorátu Univerzity Karlovy v Praze s podporou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 
autor: Monika Hošťálková | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové video | klíčová slova: lék, balení, ošetřovatelství | příloh: 1 | zobrazeno: 2005x | publikováno: 22.10.2014

Laboratorní cytologické vyšetření mozkomíšního moku

Analýza mozkomíšního moku je důležitou součástí diagnostiky onemocnění centrálního nervového systému. Vždy se provádí cytologické a základní biochemické vyšetření. Pro stanovení cytologického závěru je nutno spočítat buňky ve Fuchs Rosenthalově komůrce, připravit trvalý cytologický preparát pomocí cytocentrifugace a obarvit základním barvením.

 
autor: Milan Dastych, Zdeňka Čermáková, Jana Gottwaldová | LF MU | disciplína: Laboratorní diagnostika | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Mozkomíšní mok, cytologie, počet buněk, kvalitativní cytologie | příloh: 1 | zobrazeno: 3112x | publikováno: 13.9.2014 | poslední úpravy: 16.9.2014

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU

Zrak poskytuje vyše 80 % informácií o okolitom svete. Informuje o tvare, veľkosti, detailov a pohybu predmetov, ďalej o ich jase, čierno-bielom i farebnom kontraste a aj o ich rozmiestnení v priestore. Zrak vplýva aj na udržanie biorytmu.

Podporené grantom KEGA 008-UK - 4/2014.

 
autor: Zoltán Oláh, Alena Furdová, Vladimír Krásnik | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Zrakový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre mozgu | příloh: 1 | zobrazeno: 3420x | publikováno: 20.5.2014 | poslední úpravy: 21.5.2014

Protetické instrumentárium, rozdělení fixních náhrad

Přednáška uvádí základní rozdělení fixních náhrad a jejich stručnou definicí nebo obrazovým vysvětlením. Dále je zde popsáno instrumentárium používané v zubní ordinaci a protetické laboratoři, které se používá při výrobě zubních náhrad. Přednáška je doplněna četnými fotografiemi nástrojů a přístrojů používanými na našem pracovišti.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: instrumentárium, fixní náhrady, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 6404x | publikováno: 15.5.2014 | poslední úpravy: 19.10.2015

Materiály pro fixní zubní náhrady I.

Přednáška s názvem Materiály pro fixní zubní náhrady I. popisuje hlavní materiály používané v zubní protetice. Mezi hlavní materiály patří kovy, keramika a plasty. U jednotlivých skupin materiálů je zde uvedeno jejich rozdělení, dále vlastnosti, zpracování a použití nejen ve fixní protetice, ale pro ucelení tematiky také v protetice snímatelné.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: Materiály, fixní zubní náhrady, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 3943x | publikováno: 15.5.2014
 

Informační systémy ve zdravotnictví - praktické aplikace výpočetní techniky

Tento výukový text je určen pro vzdělávání studentů zdravotnických oborů v akreditovaných studijních programech a slouží pro seznámení s možnostmi využití výpočetní techniky během studia zdravotnické profese a následně v praxi. Text zahrnuje pouze praktickou část výuky předmětu zaměřeného na využití informačních technologií ve zdravotnictví a nepokrývá tedy celý rozsah sylabu předmětu. Na tento základní text navazují další publikace zaměřené zejména na nemocniční informační systémy a práci se zdravotnickou dokumentací.
 
autor: Hana Sochorová, RNDr. Materová Hana | LF Ostrava | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Materiály k přednáškám | příloh: 1 | zobrazeno: 134x | publikováno: 4.6.2019

Moderní přístupy k hojení ran

Problematika hojení ran je v současné době vysoce aktuální. Znalosti týkající se hojení ran lze uplatnit v řadě lékařských oborů, jak chirurgických, tak interních. Tento učební text vznikl na základě velkého zájmu studentů o kurz „Moderní přístupy k hojení ran“, který probíhá na I. dermatovenerologické klinice FN u sv. Anny v Brně. Znalost problematiky hojení ran může studentům pomoci nejen při jejich dalším studiu na lékařské fakultě, ale i v jejich budoucí klinické praxi a rovněž v běžném životě.

 
autor: Veronika Slonková | LF MU | disciplína: Dermatologie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: hojení ran, bércové ulcerace, chronické žilní onemocnění | příloh: 1 | zobrazeno: 524x | publikováno: 25.2.2019 | poslední úpravy: 27.2.2019

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako kombinácia obezity (BMI > 30kg/m2) s dennou hyperkapniou v artériových krvných plynoch (pCO2 > 6.0 kPa / 45 mmHg) pri neprítomnosti iných príčin hypoventilácie. Presná prevalencia OHS v populácia nie je objasnená, v literatúre sú uvádzané hlavne údaje o prevalenciu u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe, u ktorých sa výskyt OHS pohybuje medzi 10-38%. Na druhej strane, pacienti s OHS veľmi často trpia konkomitantnou poruchou dýchania v spánku, prevalenia OSA u OHS pacientov dosahuje 90-95%.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho

 

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb

Imunitný systém je mimoriadne komplexným a zložitým „orgánom“, ktorého fungovanie už dávno nemôže byť vnímané len v zmysle ochrany pred infekciami. Najmä vo vyspelých krajinách v posledných rokoch pozorujeme výrazný nárast chorôb, ktorých podkladom je práve porucha fungovania imunitného systému – nie však v zmysle nárastu infekčných chorôb (ako to ešte stále môžeme pozorovať v rozvojových krajinách), ale zlyhania imunitného dohľadu v podobe imunodeficientných stavov a nádorových ochorení, resp. naopak premrštenej reakcie imunitného systému na vonkajšie podnety (alergické choroby) alebo dokonca na telu vlastné molekuly (autoimunitné choroby).
Práve posledné menované sa v ostatných rokoch dostávajú na popredné priečky morbidity a mortality (u žien v strednom veku už zaberajú tretiu priečku hneď za srdcovo-cievnymi chorobami a malignitami). Autoimunitný proces – teda reakcia organizmu voči...

 
autor: Daniela Kantárová | JLF UK v Martine | disciplína: Imunologie, alergologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: autoimunitné chorôby | příloh: 5 | zobrazeno: 657x | publikováno: 20.7.2018

Nové trendy a perspektívy v histológii IV

Nové trendy a perspektívy v histológii IV“ predstavujú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 21 článkov. Všetky články viac či menej súvisia s funkčnou histológiou. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre vzájomnú spoluprácu.

 

 
autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov | JLF UK v Martine | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: funkčná histológia, veda, spolupráca | příloh: 1 | zobrazeno: 701x | publikováno: 7.6.2018

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII

3D tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v súčasnosti umožňuje vytvárať modely predmetov, štruktúr a tvarov, ktoré by nám pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné.
Vynález 3D tlače ponúkol ľudstvu úplne nový spôsob a možnosti a využitie aj v oblasti medicíny.

Práca prezentuje výsledky 3D tlače pri vužití v rámci tyvorby stereotaktického rádiochirurgickkého plánu ožiarenia pacienta s vnútroočným nádorom.

Podporené grantom KEGA 016UK-4/2018.

 
autor: Alena Furdová, Denisa Fialová(1), Adriána Furdová(1,2), Robert Furda, Ing.(3), Michal Greguš, prof. RNDr. PhD.(3): 1) Klinika oftalmológie LFUK, BA, 2) Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LFUK, BA, 3) Katedra informačných systémov, FMUK, BA | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: 3D tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádory, 3D tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 845x | publikováno: 5.4.2018

Teleskopické korunky, řešení pro zbytkový chrup

 Protetickou rekonstrukci zbytkového chrupu s osamocenými zuby různého biologického faktoru lze vyřešit např. pomocí teleskopických korunek. Výhodou je vzájemná nezávislost pilířů. V případě ztráty jednoho z nich je možné, s drobnou úpravou, náhradu dále používat. Retence snímatelné náhrady je velmi příznivá a v případě modifikovaných teleskopických korunek ji lze měnit dle potřeby. Jednoduchý tvar pilířových konstrukcí umožňuje snadnou hygienu.

 
autor: Michal Dudek, Milan Tomka | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Obrazové kasuistiky | klíčová slova: teleskopické korunky, rekonstrukce chrupu, stabilizační, spojovací, prvky | příloh: 1 | zobrazeno: 2816x | publikováno: 28.6.2015

Stabilizační a spojovací prvky ČSN. ČSN – materiály hlavní a pomocné

Přednáška se věnuje stabilizačním a spojovacím prvkům částečných snímatelných náhrad. U jednotlivých prvků je popsána jejich podoba, funkce a použití. Dále zde naleznete základy stability zubních náhrad a způsoby jejího ovlivnění. Informace jsou doplněny schématy zejm. dle skript Antonína Zichy "Částečné snímatelné náhrady". Na závěr jsou uvedeny materiály, které se používají při výrobě částečných snímatelných náhrad.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: stabilizační, spojovací, prvky | příloh: 1 | zobrazeno: 2448x | publikováno: 19.5.2015

Kotevní prvky

Přednáška byla vytvořena pro studenty 2. ročníku Zubního lékařství 1.LFUK v Praze v rámci předmětu Preklinické zubní lékařství. Navazuje na předchozí přednášky a konkrétně se zabývá Kotevním systémem částečných snímatelných náhrad, a to jak sponovým, tak nesponovým. V prezentaci jsou použity schématické obrázky převzaté ze skript "Částečné snímatelné náhrady" (Antonín Zicha, Praha 1998), fotografie pořízené autorkou prezentace a z atlasu "Removable Partial Dentures" (George Graber, 1988).

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: E-learningové kurzy | klíčová slova: Preklinické zubní lékařství, Kotevní prvky, Částečné snímatelné náhrady | příloh: 1 | zobrazeno: 2857x | publikováno: 23.3.2015 | poslední úpravy: 5.6.2015

Interní propedeutika – vyšetření dýchacího ústrojí

Interní propedeutika je základ medicíny a zasahuje do všech klinických oborů. Vyšetření dýchacího ústrojí je důležitá součást propedeutiky. Všeobecná část je věnována jednotlivým vyšetřovacím metodám s algoritmem zahrnujícím čtyři P - pohled, pohmat, poklep a poslech. Další část je věnována jednotlivým plicních syndromům - syndrom bronchiální obstrukce, pneumonický, pleuritický, přítomnosti vzduchu v pohrudniční dutině, dutinový, plicní venostázy, atelektatický, rozšíření průdušek, přítomnosti nádoru. Text je doplněný o obrazovou dokumentaci radiologických nálezů.

 
autor: Martina Doubková | LF MU | disciplína: Onkologie, radioterapie, Pneumologie, Radiologie a zobrazovací metody, Vnitřní lékařství, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: E-learning, Materiály k přednáškám | klíčová slova: interní propedeutika, vyšetření dýchacího ústrojí | příloh: 1 | zobrazeno: 4396x | publikováno: 27.11.2014 | poslední úpravy: 12.12.2014

Srdce a cévy hrudníku

Flashová animace Srdce je vytvořena z fotografií anatomických preparátů a nabízí interaktivní atlas struktur srdce. V části Cévy hrudníku pak nabízíme zobrazení a projekci srdce na RTG snímcích nebo CT hrudníku.

                          

 
autor: Lada Eberlová, Hynek Mírka, Kristýna Kalusová | LF UK Plzeň | disciplína: Anatomie | klíčová slova: anatomie srdce, srdeční skelet, flashová animace | příloh: 1 | zobrazeno: 4622x | publikováno: 18.9.2014 | poslední úpravy: 11.3.2016

Testování jazykových dovedností studentů v terciární sféře ve výuce typu LSP

 Testování jazykových kompetencí studentů vysokých škol je tématem teoretických prací a článků jak mnoha filologů, tak i ostatních specialistů z různých oborů. Současně je však i tématem navýsost praktickým, protože často je jistá úroveň znalosti jazyka předpokladem nebo podmínkou pro výjezdy na zahraniční stáže, účast na mezinárodních konferencích a především pro odborné sebevzdělávání. Konference (proběhla v Hradci Králové dne 23.6.2014) byla pojata jako monotematická s širokým záběrem problematiky teorie a praxe testování a standardizace jazykové kompetence u neoborových studentů včetně studentů lékařských fakult. Příspěvky jsou řazeny abecedně, článek je uveden krátkou anotací a klíčovými slovy. Jsou uvedeny domovské instituce jednotlivých autorů příspěvků. Bibliografie je výčtem nejdůležitějších položek.
Z kolektiv organizátorů – editor PhDr. Jan Comorek,...

 
autor: Jan Comorek, a kol. | LF UK Hr. Králové | disciplína: Ostatní | klíčová slova: jazyková kompetence, LSP výuka, testování, standardizace, jazyková kompetence, LSP, testování, standardizace | příloh: 1 | zobrazeno: 3838x | publikováno: 9.7.2014 | poslední úpravy: 5.9.2014

Ordinační postup při preparaci na korunku

Tato úvodní přednáška z protetické části Preklinického zubního lékařství popisuje zásady pro preparaci v protetice, tj. zásadu retence a rezistence fixních protetických náhrad, zachování anatomického tvaru a další. Jsou zde uvedeny jednotlivé typy preparace ve vztahu ke gingivě a k tvaru schůdku, zmíněno je používané preparační instrumentárium. Ordinační postup preparace je uveden pro celoplášťovou a fasetovanou korunku.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: Preklinické zubní lékařství, preparace, protetika | příloh: 1 | zobrazeno: 6648x | publikováno: 15.5.2014

Materiály pro fixní zubní náhrady II.

 Přednáška Materiály pro fixní zubní náhrady II. navazuje na přednášku Materiály pro fixní zubní náhrady I. Popisuje pomocné materiály používané v zubní protetice, mezi které patří hmoty otiskovací, modelové, modelovací, formovací, izolační, brusné a leštící a fixační cementy. Důraz je zde kladen na materiály, s kterými se zubní lékař běžně setkává v ordinaci, tzn. otiskovací hmoty a fixační cementy.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: fixní zubní náhrady, Materiály, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 6461x | publikováno: 15.5.2014

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

Identifikácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umožní identifikáciu vysoko rizikových pacientov pred vznikom rozvinutých štádií ochorenia umožní ich cielenú, personalizovanú liečbu.

Rozvojom nových metód v oblasti cytogenetiky a molekulovej biológie sa veľmi rýchlo rozrastajú poznatky o chromozómových abnormalitách, molekulových zmenách a regulátoroch bunkového cyklu. Viaceré chromozómové abnormality a zmeny v regulátoroch bunkového cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU.

Práca uvádza poznatky o základoch alterácie génov, proteínov, signálnych dráh súvisiacich s malígnou transformáciou bunky, chromozómových abnormalitách, informáciu o epigenetickej deregulácii expresie tumor-supresorových génov a génov podieľajúcich sa na procesoch metastázovania.

 

 
autor: Alena Furdová, Božena Smolková, Zuzana Svetlošáková, Kristína Horkovičová, Pavel Babál, Daniel Bohmer, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Biologie, Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, SOX2, DNA, signálne dráhy, alterácie génov, malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, DNA, signálne dráhy | příloh: 1 | zobrazeno: 4187x | publikováno: 1.5.2014 | poslední úpravy: 29.5.2014
MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další