MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 67

STEMI zadnej steny

STEMI zadnej steny

Izolovaný zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v prípade horizontálnych depresií ST segmentu ≥ 0,5mm, vysokej vlny R a pozitívnej terminálnej časti vlny T vo zvodoch V1-V3. Pacient má mať naložená zvody V7-V9 s potvrdením elevácií ST segmentu ≥ 0,5mm (môžu byť prítomné iba v 1 zvode). Pacient je indikovaný na emergentné koronarografické vyšetrenie s perkutánnou koronárnou intervenciou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Marianna Vachalcová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: I21.2 Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej steny | příloh: 11 | zobrazeno: 2699x | publikováno: 8. 12. 2018 | poslední úpravy: 26. 3. 2021

Základné diagnostické metódy v medicíne

Základné diagnostické metódy v medicíne

Klasifikácia - biochemické, fyzikálne mechanické , elektrické, optické a optoelektrické, ultrazvukové metódy. Metódy nukleárnej medicíny.

 
autor: Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Základné diagnostické metódy v medicíne, Základné diagnostické metódy v medicíne | příloh: 1 | zobrazeno: 5297x | publikováno: 1. 6. 2008 | poslední úpravy: 16. 2. 2016

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb

Imunitný systém je mimoriadne komplexným a zložitým „orgánom“, ktorého fungovanie už dávno nemôže byť vnímané len v zmysle ochrany pred infekciami. Najmä vo vyspelých krajinách v posledných rokoch pozorujeme výrazný nárast chorôb, ktorých podkladom je práve porucha fungovania imunitného systému – nie však v zmysle nárastu infekčných chorôb (ako to ešte stále môžeme pozorovať v rozvojových krajinách), ale zlyhania imunitného dohľadu v podobe imunodeficientných stavov a nádorových ochorení, resp. naopak premrštenej reakcie imunitného systému na vonkajšie podnety (alergické choroby) alebo dokonca na telu vlastné molekuly (autoimunitné choroby).
Práve posledné menované sa v ostatných rokoch dostávajú na popredné priečky morbidity a mortality (u žien v strednom veku už zaberajú tretiu priečku hneď za srdcovo-cievnymi chorobami a malignitami). Autoimunitný proces – teda reakcia organizmu voči vlastnému tkanivu – môže pritom postihovať ktorýkoľvek orgán alebo tkanivo, ale tiež celý organizmus bez orgánovej špecificity. Vo všeobecnosti je veľkým úskalím diagnostiky autoimunitných chorôb ich mimoriadne nešpecifický klinický obraz s postupným nenápadným začiatkom a často viac rokov trvajúcim obdobím, kedy pacient navštevuje viacero odborných ambulancií bez stanovenia správnej diagnózy. Nápomocné v tomto procese sú najmä imunologické laboratórne vyšetrenia – v texte popisujeme vyšetrovacie metódy využívané vo viacerých odboroch medicíny práve s ohľadom na možnosti ich využitia pri diagnostike autoimunitných chorôb. Rovnako sa venujeme princípom imunosupresívnej liečby, ktorá je jedinou kauzálnou liečbou autoimunitných chorôb a ktorá v posledných rokoch zažíva nebývalý rozmach.
Predkladaným rukopisom chceme teda prispieť k lepšiemu poznaniu princípov diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb medzi študentmi lekárskych fakúlt s cieľom skvalitniť tak diagnostický, ako aj terapeutický proces v každodennej praxi.

 
autor: Daniela Kantárová | JLF UK v Martine | disciplína: Imunologie, alergologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: autoimunitné chorôby | příloh: 5 | zobrazeno: 1815x | publikováno: 20. 7. 2018

Základy MR diagnostiky

Základy MR diagnostiky

Prezentace podává základní informace o zobrazování na magnetické rezonanci, a to včetně fyzikálních principů, vysvětlení základních sekvencí i náběr dat a rekonstrukce obrazu.                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                         

 
autor: Martin Horák | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: MR, magnetická rezonance, sekvence, spin, echo, T1 vážení, T2 vážení, gradient, cívka | příloh: 1 | zobrazeno: 9243x | publikováno: 12. 1. 2007 | poslední úpravy: 13. 3. 2013

Základy klinickej medicíny I.

Základy klinickej medicíny I.

Významnou úlohou verejného zdravotníctva je osloviť a získať zdravých ľudí s cieľom predchádzať vzniku ochorení. Poznanie základov klinickej medicíny je preto pre verejné zdravotnícvo dôležité a nevyhnutné. Predkladaný učebný text zahŕňa definíciu zdravia a choroby, formy prevencie, zásady vedenia zdravotnej dokumentácie, získanie anamnézy, základné fyzikálne vyšetrenie a prehľad pomocných vyšetrovacích metód v rozsahu vhodnom pre študentov bakalárskych študijných programov verejného zdravotníctva.

 
autor: Viera Švihrová | JLF UK v Martine | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: verejné zdravotníctvo, klinická medicína | příloh: 2 | zobrazeno: 6472x | publikováno: 21. 9. 2009 | poslední úpravy: 16. 2. 2016

Fyzikální a technické základy elektrokardiografie

Fyzikální a technické základy elektrokardiografie

Materiál je zaměřený na fyzikální a technické základy elektrografie pro studenty prvních ročníků zdravotnických a lékařských fakult. Zabývá se stručným zopakováním principů měření napětí, popisuje převodní systém srdeční a jeho elektrické projevy. Následují text se zabývá podstatou snímání EKG a přístroji k tomu určenými, popisem srdečních svodů a EKG křivky. V závěru je pak zmíněna elektrická osa srdeční a její stanovení.

 
autor: Lukáš Bolek, a tým pracovníků Ústavu biofyziky LF v Plzni | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Elektrokardiografie | příloh: 1 | zobrazeno: 790x | publikováno: 24. 2. 2020 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Autorský zákon v e-learningu

Autorský zákon v e-learningu

Záznam semináře prof.Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. rektora Vysoké školy finanční a správní v Praze ze dne 7.6.2006.

 
autor: Milan Cejnek | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | klíčová slova: autorská práva, autorský zákon | příloh: 2 | zobrazeno: 7957x | publikováno: 6. 11. 2006 | poslední úpravy: 28. 5. 2009

Zápal pažeráka

Zápal pažeráka

Refluxná choroba pažeráka.

 
autor: Rudolf Hyrdel, Michal Demeter | JLF UK v Martine | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie | kategorie: Digitálne video | příloh: 2 | zobrazeno: 6668x | publikováno: 17. 4. 2008 | poslední úpravy: 15. 5. 2008

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)

Výrazný predhryz alebo tzv. zväčšený incizálny schodík môže byť zapríčinený buď výraznou protrúziou rezákov a prominenciou maxily alebo v opačnom prípade mikrogéniou, tzv. vtáčí profil. Prvá anomália sa zvyčajne rieši extrakciami prvých premolárov s následnou retrakciou frontálnych zubov. Druhá anomália si pre korektné riešenie vyžaduje ortognátnu operáciu.
Pri liečbe retrakciou frontálnych zubov si liečebný plán vyžaduje dôkladné určenie potreby množstva kotvenia retrakčného systému. Ak si nesmieme dovoliť posun distálnych zubov smerom meziálnym ani o 1mm, vyžaduje sa tzv. absolútne kotvenie k miniimplantátom – dočasným kotviacim zariadeniam, zavedeným do kosti v správnej pozícii. K týmto miniimplantátom smerujú ťažné pružiny, ktoré sú pripevnené k frontálnemu segmentu a retrahujú ho tak bez straty distálneho kotvenia.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Renáta Urban, Vladimíra Schwartzova | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: predhryz, retrakcia, frontálne zuby | příloh: 4 | zobrazeno: 1838x | publikováno: 31. 12. 2019 | poslední úpravy: 19. 11. 2021

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Výukový materiál ke kursu Embryologie, teratologie a vývojová toxikologie. Výukový materiál obsahuje prezentaci manipulace a přípravy zárodku pro následnou aplikaci testované látky, vlastní aplikaci a odběr zárodku.

 
autor: Lucie Hubičková-Heringová, Eva Maňáková | 3.LF UK | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zárodek kuřete, testování embryotoxicity | příloh: 1 | zobrazeno: 5210x | publikováno: 8. 1. 2011 | poslední úpravy: 9. 2. 2011

Ionizující záření

Ionizující záření

E-learningový kurz

 
autor: Eugen Kvašňák | 3.LF UK | disciplína: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Elearningové kurzy | klíčová slova: ionizující záření, biofyzika, radioaktivita, radiace | příloh: 1 | zobrazeno: 6759x | publikováno: 12. 12. 2009 | poslední úpravy: 5. 11. 2010
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 104 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 517

Verejné zdravotníctvo a imunizácia

Úvod do 3D tlače

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou

Refrakčné chyby oka

Možnosti použití obrazových detektorů Medipix2 v RTG mamografii

Patofyziológia vonkajšieho dýchania

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona

Bradykardia vyliečená antiarytmikami

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne

Nodulárny melanóm nechtového lôžka

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu

Možnosti 3D tlače a bioprintingu v oftalmológii

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

Aortokoronárny bypass

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky

Hypoventilačný syndróm pri obezite

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana

Efektivní eLearning v praxi

Pleuropneumónia

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

Ako publikovať v biomedicínskych vedách

Konstriktívna perikarditída, reoperácia

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další