MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 8 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 35

Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření

Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření nezačíná přidáním činidla ke vzorku, ale přípravou pacienta, odběrem vzorku, transportem do laboratoře, analýzou, kontrolou výsledku a jeho předáním ošetřujícímu lékaři.Součástí tohoto materiálu je popis tohoto laboratorního procesu.  

                    

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Laboratorní vyšetření | příloh: 1 | zobrazeno: 1283x | publikováno: 3. 12. 2018 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Ordinační postup při preparaci na korunku

Tato úvodní přednáška z protetické části Preklinického zubního lékařství popisuje zásady pro preparaci v protetice, tj. zásadu retence a rezistence fixních protetických náhrad, zachování anatomického tvaru a další. Jsou zde uvedeny jednotlivé typy preparace ve vztahu ke gingivě a k tvaru schůdku, zmíněno je používané preparační instrumentárium. Ordinační postup preparace je uveden pro celoplášťovou a fasetovanou korunku.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: Preklinické zubní lékařství, preparace, protetika | příloh: 1 | zobrazeno: 8146x | publikováno: 15. 5. 2014

Den na operačním sále - operační sál

Den na operačním sále - operační sál

 Video "Den na operačním sále - operační sál" je určené studentům oboru ošetřovatelství a porodní asistence.
Přiblíží studentům prostorové uspořádání operačních sálů, přípravu sestry instrumentářky k operaci, úlohu obíhající sestry i péči sestry o operační nástroje. Video lze využít při výuce chirurgického ošetřovatelství, ošetřovatelských postupů nebo perioperační péče.

 
autor: Kateřina Ratislavová, Bc. Blanka Drápelová | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: operační sál, perioperační péče, sestra | zobrazeno: 1372x | publikováno: 14. 11. 2018 | poslední úpravy: 7. 5. 2020

Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU

Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU

Cílem tohoto sdělení je shrnout možnosti ochrany autorských práv na vyvěšované didaktické materiály.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo | klíčová slova: autorská práva | zobrazeno: 6429x | publikováno: 22. 12. 2005 | poslední úpravy: 9. 4. 2015

atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu

Napriek výraznému pokroku v diagnostike a liečbe nádorov pľúc v posledných rokoch patrí bronchogénny karcinóm k malignitám s najvyššou incidenciou a najhoršou prognózou. Atelektáza pľúcneho parenchýmu predstavuje častú komplikáciu lokálne pokročilého karcinómu pľúc. Centrálne rastúce nádory spôsobujú atelektázu následkom endobronchiálnej obštrukcie dýchacích ciest, menej často vplyvom extramurálneho tlaku alebo tvorbou paramalígneho výpotku v pleurálnej dutine. Kazuistika opisuje prípad pacienta opakovane hospitalizovaného na Klinike pneumológie a ftizeológie UNLP a LF UPJŠ pre bronchogénny karcinóm s postupne dokumentovanou röntgenologickou progresiou nálezu, finálne s rozvojom atelektázy pravého pľúcneho krídla.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Onkologie, radioterapie, Pneumologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: R04.2 Hemoptýza, atelektáza, bronchogénny karcinóm | příloh: 4 | zobrazeno: 3077x | publikováno: 23. 12. 2019 | poslední úpravy: 19. 11. 2021

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Výukový materiál ke kursu Embryologie, teratologie a vývojová toxikologie. Výukový materiál obsahuje prezentaci manipulace a přípravy zárodku pro následnou aplikaci testované látky, vlastní aplikaci a odběr zárodku.

 
autor: Lucie Hubičková-Heringová, Eva Maňáková | 3.LF UK | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zárodek kuřete, testování embryotoxicity | příloh: 1 | zobrazeno: 5210x | publikováno: 8. 1. 2011 | poslední úpravy: 9. 2. 2011

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál obsahuje základné informácie pre správny odber, transport a uskladnenie stolice na vyšetrenie vybraných črevných parazitov, popisuje postupy spracovania biologických vzoriek a možnosti vyhodnotenia výsledkov laboratórnych vyšetrení. Do manuálu sú zahrnuté sú aj informácie o správnom postupe pri odbere a vyšetrení vzoriek na diagnostiku vajíčok Enterobius vermicularis. Text je určený pre študentov medicíny a nelekárskych študijných programov.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková | JLF UK v Martine | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Výučbové webstránky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: stolica, odber stolice | příloh: 1 | zobrazeno: 1438x | publikováno: 7. 11. 2019

Pôsobenie prachu na človeka a ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami prachu

Pôsobenie prachu na človeka a ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami prachu

Pôsobenie prachu na človeka má viacero aspektov a prístupov. V prenáške sú rozoberané jednotlivé aspekty pôsobenia prachu na organizmus podľa jeho charakteru. Súčasne je rozoberaná problematika primárnej prevencie pred nepriaznivým pôsobením prachu s jednotlivými opatreniami potrebnými pre zabránenie vzniku choroby z povolania. V časti zdravotnej prevencie sú popisované jednotlivé vyšetrenia vrámci funkčnej diagnostiky ochorení dýchacieho systému, ich využitie a interpretácia.

 
autor: Marek Varga | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: prašnosť, ochrana zdravia | příloh: 1 | zobrazeno: 5051x | publikováno: 13. 10. 2008
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 122 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 481

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Predšky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. ..agogické .. .. o ich rozmiestnení v priestore. Zrak vplýva aj na udržanie biorytmu. Podporené grantom KEGA 008-UK .. ..ak poskytuje vyše 80 % informácií o okolitom sv.. .. poskytuje vyše 80 % informácií o okolitom svete. Informuje o .. .. Oláh~autori.php?tid=39#Alena Furdová, Vladimír K.. ..án Oláh~autori.php?tid=39#Alena Furdová, Vladimír K.. .. Oláh~autori.php?tid=39#Alena Furdová, Vladimír K.. .. predmetov plynule a automaticky ostro zobrazené na sietnici. Neprimeranosti lámavého systému oka sa .. .. plynule a automaticky ostro zobrazené na sietnici. Neprimeranosti lámavého systému oka sa pritom pr.. .. trvalý sférický tvar očnej gule udržuje vnútroočný tla.. .. jasne a ostro rozlíšiť predmety a určuje kvalitu centrálnej ostrosti zraku (vizus centralis). Zmenou.. .. trvalý sférický tvar očnej gule udržuje vnútroočný tl.. .. do zrakového centra v záhlavovom laloku kôry mozgu. Tu obraz vnímame, t.j. vidíme.Prílohy: Príloha .. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre m.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre m.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre m.. ..klíčová slova: akový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu n.. ..klíčová slova: pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre .. ..klíčová slova: vý vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na s.. ..klíčová slova: obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre mozgu..

Legislatíva SR v oblasti pracovného lekárstva
.. k pred.. ..ady k.. .. v oblasti pracovného lekárstva je podklad predšok zaoberajúci sa súčasnou platnou legislatívou v.. ..atíva v oblasti pracovného lekárstva je podklad pr.. ..va v oblasti pracovného lekárstva je podklad p.. ..arek.. .. V.. .. lekárstva a verejného zdravotníctva. Pojedva o súčasne platnej legislatíve v Slovenskej re.. ..ateriál je určený predovšetkým študentom odboru vše.. .. je určený predovšetkým študentom odboru všeobecného lekárstva a ve.. ..klíčová slova: pracovné lekárstvo, toxikológia, pracov zdravotná .. ..klíčová slova: acovné lekárstvo, legislatíva, pracovné lekárstvo, .. ..klíčová slova: vné lekárstvo, legislatíva, pracovné lekárstvo, tox..

Bezpečnosť práce s počítačom
.. k pred.. ..ady k.. .. vplyvmi. Ochranné opatrenia je možné vykovať vo viacerých oblastiach. Základnou zásadou by .. .. práci s počítačom je potrebné chrániť sa pr.. .. sa pred rôznymi negatívnymi vplyvmi. Ochranné opatrenia je možné vy.. ..aroslav.. ..v.. .. technológií má veľmi rozsiahle dôsledky na celú spoločnosť. Avšak, vplyv informačných techn.. ..ále širší rozsah využívania informačných techno.. .. širší rozsah využívania informačných technológií má veľmi rozsia.. ..klíčová slova: ochrana.. ..klíčová slova: a, ochrana.. ..klíčová slova: ochrana zdrav..

Refrakčné chyby oka
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k pred.. ..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. emetropie je dokonalosť a vyváženosť lámavého systému oka. Poruchy lá.. .. tak, aby obraz bol vytvorený presne na sietnici. U emetropického oka musí byť zachovaný správny p.. ..adom emetropie je dokonalosť a vyváženosť lámavého .. .. emetropie je dokonalosť a vyváženosť lámavého systému oka. Poruchy lámavosti .. ..na Furdová~autori.php?tid=509#Zoltán O.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Zoltán O.. .. Furdová~autori.php?tid=509#Zoltán O.. .. práci sa zaoberáme chybami lámavého systému oka (re.. ..V práci sa zaoberáme chybami lámavého systému oka (.. ..klíčová slova: ametropia, emetropia, myopia, hypermetropia,..

Základy MR diagnostiky
.. k před.. ..ady k.. .. základních sekvencí i náběr dat a rekonstrukce obrazu.. .. podává základní informace o zobrazování na magnetické rezonanci, a to včetně fyzikálních pri.. ..ace podává základní informace o zobrazování na magn.. .. podává základní informace o zobrazování na magnetické r.. ..artin.. .. Základy MR diagnostiky 21.1.2013 přístup řízen na externím úložišti – Předměty/kurzy Radio.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Základy MR diagnostiky 21.1.2013 p.. ..klíčová slova: magnetická rezonance, sekvence, spin, echo, T1 vážení, T2 vážení, g.. ..klíčová slova: magnetická rezonance, sekvence, spin, echo, T1 .. ..klíčová slova: magnetická rezonance, sekvence, spin, echo, T1 vážení, T2 vážení, gradient, ..

Posterior wall myocardial infarction
..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. myocardial ischaemia, especially when the terminal T - wave is positive (ST - segment elevation.. ..ated posterior myocardial infarction is occurring.. .. infarctions. ST - segment depression in leads V1-V3 suggests myocardial ischaemia, especially.. ..na.. ..arianna.. .. V.. ..namnesis: 63-years-old woman. FH: Father and.. ..Anamnesis: 63-years-old woman. FH: Father and.. .. 63-years-old woman. FH: Father and brother have overcome myocardial infarction. PH: Common.. ..klíčová slova: Acute transmural myocardial infarction of other..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
..álne učebné p.. .. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. .. opisuje 54-ročného muža, ktorý v lese omylom nazbieral a zjedol toxické množstvo (20) bobúľ ľuľ.. ..azuistika opisuje 54-ročného muža, ktorý v lese omy.. .. čučoriedkou. U pacienta sa rozvinul závažný centrálny i periférny anticholinergický syndróm s nu.. .. opisuje 54-ročného muža, ktorý v lese omylom nazbieral a zjedol toxické množstvo (.. ..na.. ..ana.. .. Malachov.. ..namnéza: Išlo o 54-ročného hypertonika, ktorý je ve.. ..Anamnéza: Išlo o 54-ročného hypertonika, ktorý je .. .. opakovanej konzultácii Národného toxikologického centra (NTIC) bolo indikované podanie antidota – .. .. Išlo o 54-ročného hypertonika, ktorý je vedený aj ako diabetik 2. typu od r. 2007. .. .. mylne považované za post-traumatické poškodenie mozgu alebo akútnu psychózu. Preto v prípadoch ex.. ..klíčová slova: Antropa belladona, anticholinergický syndróm, intoxikácia, Antropa .. ..klíčová slova: ácia, Antropa belladona, anticholinergický ..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. k predškam~clanky.php?s=podklady-k-prednaskam#Obrazové k.. ..ady k.. ..vé .. ..na lymfoblastová leukémia (ALL) je ochorenie, ktoré .. ..Akútna lymfoblastová leukémia (ALL) je ochorenie, k.. .. lymfoblastová leukémia (ALL) je ochorenie, ktoré vzniká mal.. .. Dedinská~autori.php?tid=376#Juliana.. ..a Dedinská~autori.php?tid=376#Juliana .. .. Dedinská~autori.php?tid=376#Juliana Gabzdilov.. .. (udržiavacia liečba 11/2017) parametre krvného obrazu ako aj markery zápalu sú v norme mierna e.. ..namnéza: Pacient: žena, 26.r v čase dg. OA: art. h.. ..Anamnéza: Pacient: žena, 26.r v čase dg. OA: ar.. .. Pacient: žena, 26.r v čase dg. OA: art. hypertenzia, .. .. l. sin a odporučil MR krčnej chrbtice  a mozgu o deň neskôr (29.12.) stav komplikovaný re.. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastická leukémia, akútna lymfoblastová leu.. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastická leukémia, akútna lym.. ..klíčová slova: lymfoblastická leukémia, akútna lymfoblastová leukémia, hematoonkológia, ka..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
..álne učebné p.. .. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. .. Pri lokalizácii pod nechtovou platničkou sa najčastejšie vyskytuje na palci nohy alebo ruky a k.. ..Akrolentiginózny melanóm je relatívne vzácny. Pri l.. .. melanóm je relatívne vzácny. Pri lokalizácii pod nechtovou p.. ..na Vidová .. ..artina Vidová .. .. Vidová .. .. s UV žiarením. Na základe klinického obrazu delíme malígny melanóm na niekoľko typov. Me.. ..namnéza, objektívne vyšetrenia a epikritické zh.. ..Anamnéza, objektívne vyšetrenia a epikritické .. .. objektívne vyšetrenia a epikritické zhrnutie P.. .. 2. Hospitalizácia USG lok. LU: negatívne. CT mozgu - záver: infratentoriálne bez ložiskových zmien. .. ..klíčová slova: anóm, liečba MM, melanóm, liečba MM..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
..álne učebné p.. .. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. .. trikuspidálnej chlopne. Pacientka podstúpila hradu aortálnej chlopne bioprotézou a plastiku t.. ..azuistika popisuje hospitalizáciu ženy so stenózou .. .. chlopne. Pooperačný priebeh bol komplikovaný vznikom pneumohoraxu vpravo. Vykonaná bola d.. ..áš .. ..namnéza: 76-ročná žena OA: liečená na AH, DM, iné o.. ..Anamnéza: 76-ročná žena OA: liečená na AH, DM, iné.. .. funkciou, trikuspidálna regurgitácia 2+3+ - centrálny jet, bez známok PH. Interatriálne septum bez z.. .. DM, iné ochorenia neguje RA: dedičné ochorenia v rodine neguje LA: Nitresan 20mg 0,5-0-0,5 Rawel.. ..klíčová slova: a aortálnej chlopne, insuficiencia trikuspidálnej c..

Pleuropneumónia
..azové .. ..vé .. .. pneumónia (community-acquired pneumonia – .. ..á pneumónia (community-acquired pneumonia – .. .. pneumonia – CAP) predstavuje dôležitý problém verejného zdravia. Napriek po.. ..na.. ..ana.. ..vana.. .. kontrolou RTG hrudníka a kontroly krvného obrazu cestou praktického lekára. Autori deklarujú, ž.. ..namnéza: Terajšie ochorenie: 48-ročná pacienta bol.. ..Anamnéza: Terajšie ochorenie: 48-ročná pacienta bo.. .. ochorenie: 48-ročná pacienta bola odoslaná obvodným lekárom pre RTG nález pravostrannej pn.. ..klíčová slova: Pneumónia, pneumónia, pleuritída, streptococcus p..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. k pred.. ..agogické .. .. weby~clanky.php?cat=edukacni-weby#Digitálne video~clanky.php?cat=digitalni-video#Materiály k .. .. modely predmetov, štruktúr a tvarov, ktoré by m pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné. V.. .. tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v sú.. .. tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v s.. ..na Furdová~autori.php?tid=509#Denisa Fialová(1), A.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Denisa .. .. Furdová~autori.php?tid=509#Denisa Fialová(1), Adriána Fu.. .. modely predmetov, štruktúr a tvarov, ktoré by m pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné. Vy.. .. 3D tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v sú.. .. oka alebo očného nervu. Prípadu sa ujali vedci z Centra aplikovaných technológií rekonstrukčnej chi.. ..vod 3D tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu po.. .. CT (komputerová tomografia) skeny orbity a mozgu, sme boli schopní vytvoriť virtuálny model oka pa.. ..klíčová slova: tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné dory, 3D tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vn.. ..klíčová slova: tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádor.. ..klíčová slova: tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádory, 3D tlač, stereotaktická rádio..

Diverticulitis appendicis vermiformis
..álne učebné p.. .. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. .. a diverticulitis appendicis vermiformis je rarit diagnóza s incidenciou 0,004 - 2 %. Pacienti .. .. a diverticulitis appendicis vermiformis je raritná .. ..vertikulosis a diverticulitis appendicis.. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. .. Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská La.. .. vzhľadom na interpretáciu ultrazvukového obrazu ako aj možný horizontálne prebiehajúci apendix. .. ..namnéza: Pacient, 59 ročný bol prijatý na chi.. ..Anamnéza: Pacient, 59 ročný bol prijatý na chi.. .. bol prijatý na chirurgickú kliniku pre trojdňovú anamnézu tupých bolestí brucha, lokalizovaných s.. ..klíčová slova: Divertikl apendixu, divertikulitída apendixu, diagnostika, .. ..klíčová slova: Divertikl apendixu, divertikulitída apendixu, ..

Manažment karcinómu prsníka
..álne učebné p.. .. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. .. prsníka je najčastejším typom karcinómu postihujúceho ženy a ve.. ..arcinóm prsníka je najčastejším typom karcinómu pos.. .. typom karcinómu postihujúceho ženy a vedie aj v príčinách úmrtí žien na rakovinu. Zahŕň.. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. .. Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská La.. .. karcinómu prsníka/ovárií, vyšetrenie krvného obrazu, hepatálne testy, obličkové parametre, al.. ..namnéza: 57- ročná pacientka bola odoslaná na chi.. ..Anamnéza: 57- ročná pacientka bola odoslaná na chi.. .. odoslaná na chirurgickú kliniku. Pacientka udávala, že pred dvomi rokmi si nahmatala malú hrčku v.. ..klíčová slova: Carcinoma in situ prsu, karcinóm prsníka, d..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k pred.. ..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. text je určený študentom druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním na prírodné a.. .. učebný text je určený študentom druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zame.. .. vysokoškolský učebný text je určený študentom druhé.. .. Celec~a.. .. človek mohol stať neobyčajným vedcom, musí mať na to predpoklady. Tie základné sú, že musí vedieť t.. ..ah Predhovor 1. Vedecká práca 2. Úvod 3. Metódy .. .. Predhovor 1. Vedecká práca 2. Úvod 3. Metódy 4. Výs.. ..klíčová slova: biomedicína, vedecká .. ..klíčová slova: anie, biomedicína, vedecká p.. ..klíčová slova: vanie, biomedicína, vedecká p..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
..azové .. ..vé .. .. rieši extrakciami prvých premolárov s slednou retrakciou frontálnych zubov. Druhá a.. ..azný predhryz alebo tzv. zväčšený incizálny schod.. ..Výrazný predhryz alebo tzv. zväčšený incizálny scho.. ..ta Urban~autori.php?tid=311#Vladimíra .. ..áta Urban~autori.php?tid=311#Vladimíra .. .. Urban~autori.php?tid=311#Vladimíra .. ..namnéza: 25 ročná pacientka sa dostavila sama na od.. ..Anamnéza: 25 ročná pacientka sa dostavila sama na .. .. 25 ročná pacientka sa dostavila sama na oddelenie čeľustnej ortopédie so ži.. ..klíčová slova: retrakcia, frontálne ..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
..álne učebné p.. .. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. .. je jednou z najčastejších chirurgických diagnóz, pre ktorú bývaj.. ..Apendicitída je jednou z najčastejších chi.. .. najčastejších chirurgických diagnóz, pre ktorú bývajú pacienti hospitalizovaní pri náhlej príhode br.. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. .. Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská La.. ..namnéza: Dvadsaťtri ročný muž prišiel na chiru.. ..Anamnéza: Dvadsaťtri ročný muž prišiel na chiru.. .. Dvadsaťtri ročný muž prišiel na chirurgickú ambul.. ..klíčová slova: Akútna apendicitída, Q43.0 Meckelov divertikel, .. ..klíčová slova: Akútna apendicitída, Q43.0 Meckelov divertikel, a.. ..klíčová slova: Akútna apendicitída, Q43.0 Meckelov divertikel, apendicitída, diagnostika, ..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
..álne učebné p.. .. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. .. v intergluteálnej sakrokokcygeálnej oblasti nad konečníkom. Väčšina prípadov sa objavuje u mladý.. .. pilonidalis je špecifický podkožný zápalový proces v inter.. .. pilonidalis je špecifický podkožný zápalový proces v intergluteálnej sakrokokcygeálnej ob.. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. .. Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská La.. .. Kazuistika 1 Anamnéza: 30 ročný pacient prišiel na chirurgickú a.. .. Kazuistika 1 Anamnéza: 30 ročný pacient prišiel n.. .. prišiel na chirurgickú ambulanciu pre ťažkosti s vytekaním hnisu z intergluteálnej ryhy a bolesťou, .. ..klíčová slova: pilonidalis, Jeepova choroba, sinus pilonidalis, Jeepova.. ..klíčová slova: pilonidalis, Jeepova choroba, sinus pilonidalis, Jeepova..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
..álne učebné p.. .. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazové .. .. pečeňového abscesu po perforácii gastrointestilneho traktu prehltnutím cudzieho telesa je .. .. pečeňového abscesu po perforácii gastrointestinálneho traktu p.. ..Vznik pečeňového abscesu po perforácii gas.. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. .. Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská La.. ..namnéza: 57 ročný pacient, hypertonik a diabetik 2 .. ..Anamnéza: 57 ročný pacient, hypertonik a diabetik .. .. prijatý na interné oddelenie okresnej nemocnice v Medzilaborciach pre febrility do 40 ºC s.. ..klíčová slova: teleso, perforácia, infekcia, cudzie teleso, perforácia, ..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
..azové .. ..vé .. .. intraperikardiálneho tlaku sledkom nahromadenia tekutiny alebo vzduchu v.. .. intraperikardiálneho tlaku následkom nahromadenia t.. ..výšenie intraperikardiálneho tlaku následkom nah.. ..na.. ..ana.. ..vana.. .. ECHOKG vyšetrenie dokumentovalo pretrvávanie obrazu „swinging heart“ s objemom cca.. ..namnéza: 63-ročná pacientka bola prijatá na IV. int.. ..Anamnéza: 63-ročná pacientka bola prijatá na IV. i.. .. 63-ročná pacientka bola prijatá na IV. internú kliniku pre bolesti na hrudníku a p.. ..klíčová slova: tampoda, srdcová .. ..klíčová slova: á tamponáda, srdcová t.. ..klíčová slova: vá tamponáda, srdcová ta..

Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému
..agogické .. .. diele autorka podáva stručný anatomický prehľad stavby srdcovo-cievnej (.. .. diele autorka podáva stručný anatomický prehľad stavby sr.. ..V diele autorka podáva stručný anatomický prehľad s.. ..a.. .. Hav.. ..natomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického .. ..anatomické aspekty kardiovaskulárneho a l.. .. CARDIOVASCULARE sa skladá z dvoch častí: A: centrálnej = srdce, vháňajúce rytmickými kontrakciami kr.. .. aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému. e-učebnica Aut.. ..klíčová slova: anatómia, kardiovaskulárny systém, lymfatický sys.. ..klíčová slova: á anatómia, kardiovaskulárny systém, lymfatický sys.. ..klíčová slova: anatómia, kardiovaskulárny systém, lymfatický systém, klinická anat..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
..azové .. ..vé .. .. megaloblastovej anémie označujeme skupinu anemických syndrómov rôznej pat.. .. megaloblastovej anémie označujeme skupinu anemických s.. .. megaloblastovej anémie označujeme skupinu anemických syndrómov .. ..na.. ..ana.. ..vana.. .. µg týždenne až do úplnej úpravy krvného obrazu. Udržiavacia liečba spočíva v doživotnom podá.. ..namnéza: Osobná anamnéza: Dlhodobo neliečená na žia.. ..Anamnéza: Osobná anamnéza: Dlhodobo neliečená na ž.. .. do zásob (pečeň a vnútorné orgány). Jeho koncentrácia v krvi je za fyziologických okolností 160-900 .. .. na žiadne ochorenia, k lekárom nechodila. Lieková anamnéza: Pravidelne neužívala žiadne lieky, pod.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčine nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna an.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedo.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného fak..

FYZIOLOGIE pro zdravotní laboranty
..ávací .. ..Vzdělávací ma.. .. které poslouží studentům k ověření získaných znalostí. Správnost odpovědí si zkontrolujete v při.. .. materiál „Fyziologie pro zdravotní laboranty j.. ..Výukový materiál „Fyziologie pro zdravotní la.. ..a.. .. Mistrov.. .. Eukaryotická buňka | 19.3.2020 1.57 MB uživatel na příslušné fakultě – Transport | 25.3.2020 .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: buňka..

H o r m o n y
..ávací .. ..Vzdělávací ma.. .. dopraveny k místu určení. Ve tkáních se vážou na specifické receptory buněčné membrány či jádra a .. .. jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) do.. .. jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí (endokrinní žl.. ..aroslav.. ..v.. .. Licence Hormony | 30.7.2019 25.88 MB uživatel na příslušné fakultě &nda.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka a moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta
..šky~clanky.php?s=prednasky#Digitálne v.. ..ášky~clanky.php?s=prednasky#Digitálne v.. .. video~clanky.php?cat=digitalni-video#Materiály k .. ..namy z operácií z Ostravskej fakultnej nemocnice. M.. ..áznamy z operácií z Ostravskej fakultnej n.. .. z operácií z Ostravskej fakultnej nemocnice. Miniinvazívna terapia .. ..an Dostalík~autori.php?tid=45#Lubomír M.. .. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia hrada pažeráka - mpg 21.4.2009 85.05 MB p.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: miniinvazívny, hrada pažeráka, resekcia rekta, karcinóm pa.. ..klíčová slova: aparoskopický, miniinvazívny, náhrada pažeráka, res.. ..klíčová slova: miniinvazívny, náhrada pažeráka, resekcia rekta, kar..

Coxarthrosis
..álne.. .. v.. ..namy z operácií z Ortopedicko - traumatologickej k.. ..áznamy z operácií z Ortopedicko - traumatologickej .. .. Nečas~autori.php?tid=56#Marian Melišík, Masood R.. .. I.urtq 15.10.2009 193.4 MB používateľ na príslušnej fakulte – – Coxarthrosis .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: a..

Ochorenia kože, ktoré prináša vek.
..šky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..ášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..verzita tretieho.. .. slnka na kožu a ochorenia kože s tým spojené. Prednáška pr.. .. slnka na kožu a ochorenia kože s tým spojené. Pre.. ..Vplyv slnka na kožu a ochorenia kože s tým sp.. ..aj.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Vplyv slnka na kožu - mp3 1.5.2008 34.66 MB ktokoľvek – &.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Hygiena v zubním lékařství
.. k před.. ..ateriály k .. .. požadavky na hygienicko-epidemiologický režim zubní praxe zd.. ..ativní požadavky na hygienicko-epidemiologický re.. ..vní požadavky na hygienicko-epidemiologický režim z.. ..a.. ..va.. .. citlivé [?] Licence Legislativní požadavky na hygienicko-epidemiologický režim zubní praxe zd.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Pemfiginózne ochorenia slizníc ústnej dutiny
.. k pred.. ..ady k.. .. slizníc ústnej dutiny, teda kožné ochorenia nezmeho pôvodu slizníc ústnej dutiny, zaradzujeme me.. .. ochorenia slizníc ústnej dutiny, teda kožné ochorenia nez.. .. ústnej dutiny, teda kožné ochorenia neznámeho pôvodu slizníc ústnej dutiny, zaradzujeme medzi b.. .. Ďurovič~autori.php?tid=153#Ján Vodrážka, Andrea Vö.. .. Ďurovič~autori.php?tid=153#Ján Vodrážka, Andrea Vöd.. .. Parodontológia [PAR-2] Parodontológia a orálna medicína [POM-ZL1] Parodontológia a orálna me.. ..Autori poskytujú prehľad problematiky p.. .. slizníc ústnej dutiny.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: sliznica, ústna.. ..klíčová slova: sliznica, ústna ..

Mrle v čreve
..álne.. .. v.. .. parazity -.. ..vné parazity - .. .. Hyrdel~autori.php?tid=12#Michal.. .. Mrle v čreve 15.5.2008 45.39 MB používateľ na príslušnej fakulte – – Odkazy: Odkaz .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
Další