MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 49 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 225

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie

Tieto skriptá sú určené predovšetkým študentom lekárskych fakúlt, ale aj iných prírodovedných odborov, s cieľom poskytnúť im základné informácie, týkajúce sa významu a úlohy oxidačného stresu v medicíne.
Autorka sa v jednotlivých kapitolách zamerala na tvorbu i pôsobenie voľných radikálov a ich reaktívnych metabolitov, ako aj na ich elimináciu pomocou antioxidačných ochranných systémov. Okrem toho pozornosť sústredila tiež na analýzu poškodenia biomolekúl, evokovaného oxidačným stresom, ako aj na jeho participovanie na patogenéze vybraných, tzv. „voľnoradikálových“ chorôb a starnutia.
Keďže skriptá obsahujú aj kapitoly s detailne vypracovanými protokolmi stanovenia niektorých biomarkerov oxidačného stresu, mohli by byť užitočnou pomôckou aj pre študentov doktorandského štúdia. Veríme, že tento študijný materiál pomôže študentom nielen pri štúdiu nových poznatkov o úlohe oxidačného stresu v organizme, ale aj pri aplikácii získaných vedomostí v praxi.

 
autor: Monika Sivoňová | JLF UK v Martine | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: antioxidanty, voľné radikály, oxidačný stres | příloh: 2 | zobrazeno: 4703x | publikováno: 13. 6. 2010 | poslední úpravy: 16. 2. 2016

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou

Kazuistika opisuje 24-ročnú pacientku s diagnózou cystickej fibrózy (CF), ktorá bola na naše pracovisko odoslaná pre hyperglykémiu nalačno pri rutinnej kontrole v Ambulancii pre cystickú fibrózu. U pacientky sme diagnostikovali diabetes mellitus asociovaný s CF (CFRD - cystic fibrosis related diabetes) a začali liečbu, ktorá pri tomto špecifickom type diabetu, okrem iného, nesmie zahŕňať reštrikciu kalórií.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Zuzana Malachovská, Miriam Kozárová, Lenka Kopčová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: E84 Cystická fibróza, K86.1 Jiná chronická pankreatitida, cystická fibróza, diabetes mellitus | příloh: 7 | zobrazeno: 2434x | publikováno: 16. 10. 2019 | poslední úpravy: 19. 11. 2021

Problematika menšin a ošetřovatelská péče. Studijní opora pro kombinované studium.

Problematika menšin a ošetřovatelská péče. Studijní opora pro kombinované studium.

Text poskytuje studijní oporu ve výuce multikulturního ošetřovatelství a problematiky menšin v souvislosti s poskytováním ošetřovatelské péče. Reprodukuje čtenářům ucelené charakteristiky (kulturní, náboženské, sociální...) vybraných etnických skupin obyvatelstva. Rozšiřuje poznatky v oblasti multikulturality a věnuje se otázkám integrity v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

 
autor: Jana Horová | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: multikulturní, menšiny, ošetřovatelská péče | příloh: 1 | zobrazeno: 1139x | publikováno: 21. 5. 2020

Metabolické ochorenia

Metabolické ochorenia

Prednáška pre poslucháčov UTV zo dňa 20.11.2007.

Diabetes mellitus. Epidemilógia cukrovky. Rizikové faktory pre objavenia sa chotroby a výskyt. Prognóza pre pacientov s cukrovkou. Diagnostika. Etiologická klasifikácia diabetes mellitus. Cieľové hodnoty glykémií. Komplikácie DM. Riziká nerozpoznanej cukrovky. Rozdelenie akútnych komplikácii DM. Diabetická ketoacidóza -príčiny, klinické symptómy , laboratórne parametre, liečba. Hyperglykemický hyperosmolárny neketotický stav - patogenéza, príčinny, charakteristika, klinický obraz, liečba. Laktátová acidóza. Hypoglykémia - príčinny, frekvencia,symptómy, liečba . Whippleho trias. Rizikové ochorenia spájané s cukrovkou. Diabetická polyneuropatia. Metabolický syndróm. Koronárna choroba srdca na podklade aterosklerózy. Liečba koronárnej choroby srdca u diabetikov 2.typu. Kardiálna autonómna dysfunkcia. Hyperurikémia. Choroby kostí. Hyperkalcémia. Hypokalcémia. Typy kostí. Osteroporóza - prognózy, diagnostika, liečba.

 
autor: Ľudovít Šutarík | JLF UK v Martine | disciplína: Endokrinologie, metabolismus | kategorie: Prednášky, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: cukrovka, diabetes, glykémia, osteroporóza | příloh: 1 | zobrazeno: 8466x | publikováno: 5. 11. 2013 | poslední úpravy: 4. 2. 2019

Cardiac tamponade due to cardiac metastases

Cardiac tamponade due to cardiac metastases

Cardiac tamponade is a clinical syndrome caused by the accumulation of fluid or gas in the pericardial space, resulting in reduced ventricular filling and therefore decreased cardiac output (Figure 1). The condition is a medical emergency with resultant cardiogenic shock and death if not treated immediately. The presented case report describes a 63-year-old oncological patient who developed cardiac tamponade with the need of pericardiocentesis.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
autor: Ivana Trojová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Kardiologie, angiologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Case reports | klíčová slova: Cardiac tamponade, Cardiac tamponade | příloh: 5 | zobrazeno: 1613x | publikováno: 4. 12. 2017 | poslední úpravy: 19. 11. 2021

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca

Zvýšenie intraperikardiálneho tlaku následkom nahromadenia tekutiny alebo vzduchu v perikardiálnej dutine vedie k srdcovej tamponáde, ktorá je charakterizovaná zvýšením vnútrosrdcových tlakov, progresívnym obmedzením komorového plnenia v diastole s následným znížením srdcového výdaja (Obrázok 1). Tamponáda predstavuje život ohrozujúci stav, ktorý bez urgentnej liečby vedie k zlyhaniu srdca ako pumpy. Kazustika opisuje prípad 63-ročnej onkologickej pacientky, u ktorej došlo k rozvoju srdcovej tamponády indikovanej na perikardiocentézu.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: Srdcová tamponáda, srdcová tamponáda | příloh: 5 | zobrazeno: 1737x | publikováno: 4. 12. 2019 | poslední úpravy: 19. 11. 2021

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Výukový materiál ke kursu Embryologie, teratologie a vývojová toxikologie. Výukový materiál obsahuje prezentaci manipulace a přípravy zárodku pro následnou aplikaci testované látky, vlastní aplikaci a odběr zárodku.

 
autor: Lucie Hubičková-Heringová, Eva Maňáková | 3.LF UK | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zárodek kuřete, testování embryotoxicity | příloh: 1 | zobrazeno: 5210x | publikováno: 8. 1. 2011 | poslední úpravy: 9. 2. 2011

Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka a moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka a moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

Záznamy z operácií z Ostravskej fakultnej nemocnice. Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka. Moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

 
autor: Jan Dostalík, Lubomír Martínek | JLF UK v Martine | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Prednášky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: laparoskopický, miniinvazívny, náhrada pažeráka, resekcia rekta, karcinóm pažeráka, karcinóm rekta | příloh: 6 | zobrazeno: 5024x | publikováno: 21. 4. 2009 | poslední úpravy: 15. 6. 2009

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)

The case report describes the hospitalization of a 26 year old male with M. Barlow. The mitral valvuloplasty was performed. However, the peroperative ultrasonographic finding documented prolapse of the anterior cusp of the mitral valve into the outflow tract of left ventricle. The surgery was supplemented with a suture of the A2-PA segments of mitral valve. The subsequent finding was satisfactory. No more serious postoperative complications were noted. The patient was admitted to outpatient care on the eighth postoperative day.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Kardiologie, angiologie, Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimedia, Case reports | klíčová slova: M. Barlow, mitral valve insufficiency | příloh: 14 | zobrazeno: 2427x | publikováno: 22. 11. 2017 | poslední úpravy: 26. 3. 2021

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Kazuistika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s M. Barlow. Vykonaná bola anuloplastika mitrálnej chlopne. Peroperačný ultrasonografický nález však dokumentoval prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory. Plastika bola doplnená sutúrou segmentou A2-P2 mitrálnej chlopne. Následný nález už bol vyhovujúci. Neboli zaznamenané žiadne vážnejšie pooperačné komplikácie. Pacient bol na ôsmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: M. Barlow, insuficiencia mitrálnej chlopne | příloh: 14 | zobrazeno: 3739x | publikováno: 21. 11. 2017 | poslední úpravy: 26. 3. 2021

Vyšetření moči

Vyšetření moči

Chemické vyšetření moči a močového sedimentu patří k základním analýzám, které  se provádějí u všech hospitalizovaných nemocných. Základní vyšetřní moči provádí i praktický lékař ve své ordinaci. K vyšetření se užívají diagnostické proužky a jejich zabarvení se pak srovnává se stupnicí okem, nebo reflexní fotometrií.

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: VYšetření moči, močový sediment | příloh: 1 | zobrazeno: 1757x | publikováno: 19. 9. 2018 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Moderní přístupy k hojení ran

Moderní přístupy k hojení ran

Problematika hojení ran je v současné době vysoce aktuální. Znalosti týkající se hojení ran lze uplatnit v řadě lékařských oborů, jak chirurgických, tak interních. Tento učební text vznikl na základě velkého zájmu studentů o kurz „Moderní přístupy k hojení ran“, který probíhá na I. dermatovenerologické klinice FN u sv. Anny v Brně. Znalost problematiky hojení ran může studentům pomoci nejen při jejich dalším studiu na lékařské fakultě, ale i v jejich budoucí klinické praxi a rovněž v běžném životě.

 
autor: Veronika Slonková | LF MU | disciplína: Dermatologie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: hojení ran, bércové ulcerace, chronické žilní onemocnění | příloh: 1 | zobrazeno: 2196x | publikováno: 25. 2. 2019 | poslední úpravy: 27. 2. 2019

Laboratorní cytologické vyšetření mozkomíšního moku

Laboratorní cytologické vyšetření mozkomíšního moku

Analýza mozkomíšního moku je důležitou součástí diagnostiky onemocnění centrálního nervového systému. Vždy se provádí cytologické a základní biochemické vyšetření. Pro stanovení cytologického závěru je nutno spočítat buňky ve Fuchs Rosenthalově komůrce, připravit trvalý cytologický preparát pomocí cytocentrifugace a obarvit základním barvením.

 
autor: Milan Dastych, Zdeňka Čermáková, Jana Gottwaldová | LF MU | disciplína: Laboratorní diagnostika | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Mozkomíšní mok, cytologie, počet buněk, kvalitativní cytologie | příloh: 1 | zobrazeno: 3991x | publikováno: 13. 9. 2014 | poslední úpravy: 16. 9. 2014

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Východiská. Definícia diabetu. Diabetes a Seniori. Diabetes a geriatrické syndrómy. Klinické odporúčania pre liečbu a starostlivosť o pacientov s DM 2. typu. Nefarmakologické odporúčania pre DM 2 . Fyzická aktivita a DM 2. Výživa a DM 2. Komplexná starostlivosť o pacienta s DM 2 typu. Odporúčané hodnoty kompenzácie DM 1 a 2 typu. Terapia DM 2 typu. Liečba DM 2. typu Inzulínom. Komplikácie DM 2. Diabetická noha.

 
autor: Jana Nemcová | JLF UK v Martine | disciplína: Diabetologie, dietetika, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: diabetes, diabetes a senior | příloh: 1 | zobrazeno: 3339x | publikováno: 19. 6. 2015

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII

3D tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v súčasnosti umožňuje vytvárať modely predmetov, štruktúr a tvarov, ktoré by nám pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné.
Vynález 3D tlače ponúkol ľudstvu úplne nový spôsob a možnosti a využitie aj v oblasti medicíny.

Práca prezentuje výsledky 3D tlače pri vužití v rámci tyvorby stereotaktického rádiochirurgickkého plánu ožiarenia pacienta s vnútroočným nádorom.

Podporené grantom KEGA 016UK-4/2018.

 
autor: Alena Furdová, Denisa Fialová(1), Adriána Furdová(1,2), Robert Furda, Ing.(3), Michal Greguš, prof. RNDr. PhD.(3): 1) Klinika oftalmológie LFUK, BA, 2) Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LFUK, BA, 3) Katedra informačných systémov, FMUK, BA | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: 3D tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádory, 3D tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 3730x | publikováno: 5. 4. 2018

Možnosti 3D tlače a bioprintingu v oftalmológii

Možnosti 3D tlače a bioprintingu v oftalmológii

Trojdimenzionálna (3D) tlač zažíva v posledných rokoch na celom svete prudký vzostup, ale jej začiatky sa viažu k 80-tym rokom minulého storočia. Technológia sa neustále vyvíja a zlepšuje, čo prináša možnosť vyrábať širšie spektrum trojrozmerných modelov z rôznych typov materiálov. 3D tlač sa z pôvodne priemyselného využitia úspešne implementuje od 90-tych rokov minulého storočia v oblastiach medicíny a uplatnenie nachádza aj v oftalmológii. 3D modely umožňujú zhmotnenie skutočných priestorových anatomických pomerov zdravých aj patologických štruktúr, čím sa modely stávajú novým typom zobrazovacej metódy, ktorá sa uplatňuje vo vzdelávaní pacientov a ich príbuzných, študentov medicíny, zdravotníkov. Zobrazovanie má svoju úlohu aj v predoperačnom plánovaní, kedy si chirurgovia môžu vopred dohodnúť postup a poznanie štruktúr môže urýchliť trvanie zákroku. Za pomoci 3D tlače môžeme navrhnúť a zostrojiť rôzne individualizované pomôcky na mieru pacientov alebo pre špecifické potreby lekárov, simulátory na trénovanie zákrokov a lacnejšie, ľahko prenosné verzie vybraných diagnostických prístrojov. Rozvoj nastáva aj v technológii bioprintingu, vďaka ktorej bude v budúcnosti možné tlačiť rohovky a sietnice pre potreby transplantácií pacientom.

3D tlač sme uplatnili aj v zložitom procese plánovania liečby malígneho melanómu uveálneho traktu stereotaktickou rádiochirurgiou. Stereotaktická rádiochirurgia je efektívny spôsob liečby uveálneho melanómu, ale proces jej plánovania je náročný. V snahe zefektívniť plánovanie ožarovania melanómu sme pomocou 3D tlačiarne s dvomi extrudérmi vytvorili dvojfarebné modely s farebným zvýraznením patologickej štruktúry. Modely preniesli 2D informácie z počítačovej tomografie do reálneho 3D priestoru s možnosťou uchopenia modelu a reálneho uvedomenia si pomerov a umožnili aj názorné vzdelávanie.

 
autor: Denisa Jurenová, Andrej Thurzo, Alena Furdová | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Digitálne video | klíčová slova: 3D tlač, bioprinting, malígny melanóm uveálneho traktu | příloh: 2 | zobrazeno: 1862x | publikováno: 10. 2. 2020 | poslední úpravy: 11. 2. 2020

Základy MR diagnostiky

Základy MR diagnostiky

Prezentace podává základní informace o zobrazování na magnetické rezonanci, a to včetně fyzikálních principů, vysvětlení základních sekvencí i náběr dat a rekonstrukce obrazu.                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                         

 
autor: Martin Horák | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: MR, magnetická rezonance, sekvence, spin, echo, T1 vážení, T2 vážení, gradient, cívka | příloh: 1 | zobrazeno: 9243x | publikováno: 12. 1. 2007 | poslední úpravy: 13. 3. 2013

Mrle v čreve

Mrle v čreve

Črevné parazity - mrle.

 
autor: Rudolf Hyrdel, Michal Demeter | JLF UK v Martine | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie | kategorie: Digitálne video | příloh: 2 | zobrazeno: 8561x | publikováno: 21. 4. 2008 | poslední úpravy: 15. 5. 2008

Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU

Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU

Cílem tohoto sdělení je shrnout možnosti ochrany autorských práv na vyvěšované didaktické materiály.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo | klíčová slova: autorská práva | zobrazeno: 6429x | publikováno: 22. 12. 2005 | poslední úpravy: 9. 4. 2015

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie

Orálna mukozitída je špecifický typ postihnutia sliznice a podslizničného väziva v súvislosti s chemo/rádioterapiou. U detí s leukémiou je častým nežiadúcim účinkom chemoterapie. Negatívne ovplyvňuje priebeh liečby a komplikuje kvalitu ich života. Prejavuje sa bolesťou v ústnej dutine, poruchou prijímania potravy a zvýšeným rizikom vzniku sekundárnych infekcii.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Jaroslav Ďurica, Lucia Kovácsová, Vladimíra Schwartzová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: C91.0 Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sliznice úst (ulcerózny), orálna mukozitída, akútna lymfoblastová leukémia | příloh: 7 | zobrazeno: 2197x | publikováno: 1. 1. 2020 | poslední úpravy: 19. 11. 2021

Occupational musculoskeletal diseases: multimedia guide for the English programme students

Occupational musculoskeletal diseases: multimedia guide for the English programme students

This multimedia guide is especially meant for teaching Occupational medicine in the master degree programme General Medicine in English. Illustrative and comprehensive processing of the theme of musculoskeletal diseases is aimed at a more detailed introduction into these up-to-date problems.
Except for the most frequent upper extremity diseases caused by the exposure to hand-treansmitted vibration and overload, disorders of the vertebral column and lower extremities are discussed. Furthermore, occupational diseases assessment systems of other countries, expecially of those from which the foreign students come from, are mentioned. Case-reports, an English-Czech glossary of occupations and a test of knowledge are included. Short-form videos directly from the workplaces, such as stome quarries, foundries, assembly lines, medical or artistic working environments show operations which can lead to health disturbances.
We hope that the readers will enjoy the opportunity of comfortable studying the discipline in the FlipViewer technology.
 

 
autor: Marie Nakládalová, Petra Smolková, Chung-Li Chang | LF UP | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: pracovní lékařství, nemoci z povolání, e-učebnice, multimedia | příloh: 1 | zobrazeno: 7675x | publikováno: 10. 11. 2012

Biophysics Of Muscle Contraction

Biophysics Of Muscle Contraction

Basic muscle properties,.Sceletal, cardiac, smooth muscles and the differences. Basic muscle and muscle cell structure (myofibril, sarcomere, actin, myosin...). Motor unit, neuro-muscular junction, acetylcholine, end-plate potential. T tubules, sarcoplasmic reticulum, muscle fiber action potential. Muscle contraction and its control (tropomyosin), role of Ca ions and ATP. Single muscle twitch, superposition, summation, tetanus (unfused, fused), rigor mortis. Single unit and multiunit smooth muscle, gap junction, syncytium. Cardiac muscle structure, intercalated discs, Ca induced Ca release. Cardiac muscle action potential, the duration of action potential, summation of contraction.

 
autor: Ivan Poliaček, Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Lectures, Presentations | klíčová slova: muscle | příloh: 1 | zobrazeno: 5726x | publikováno: 10. 11. 2010 | poslední úpravy: 19. 5. 2011

Akútna myeloblastová leukémia

Akútna myeloblastová leukémia

Stručný prehľad akútnej myeloblastovej leukémie (AML). Tvorí až 80% akútnych leukémii u dospelých a 15-20% u detí. Výskyt AML stúpa s vekom. Na rozdiel od solídnych tumorov, ak. leukémie nevytvárajú nádorové ložisko, ale mikroskopicky sa zisťuje zastúpenie nádorových buniek (predovšetkým v kostnej dreni) a ich prítomnosť v krvnom obehu. V prezentácii je uvedená kazuistika 30-ročnej pacientky, u ktorej sme v januári 2016 diagnostikovali akútnu myeloblastovú leukémiu s podtypom M4.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Kinga Dedinská, Juliana Gabzdilová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Hematologie | kategorie: Podklady k prednáškam, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: C92.0 Akútna myeloická leukémia, AML, kazuistika, chemoterapia | příloh: 3 | zobrazeno: 1972x | publikováno: 19. 12. 2019 | poslední úpravy: 19. 11. 2021

Posterior wall myocardial infarction

Posterior wall myocardial infarction

Isolated posterior myocardial infarction is occurring in 3-11% of all infarctions. ST - segment depression in leads V1-V3 suggests myocardial ischaemia, especially when the terminal T - wave is positive (ST - segment elevation equivalent), and confirmation by concomitant ST-segment elevation ≥ 0,5mm recorded in leads V7-V9 should be considered as a mean to identify posterior myocardial infarction. Emergent coronary angiography and percutaneous coronary intervention of the infarct - related artery is indicated.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
autor: Marianna Vachalcová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Kardiologie, angiologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Multimedia, Case reports | klíčová slova: I21.2 Acute transmural myocardial infarction of other sites, myocardial infarction | příloh: 11 | zobrazeno: 1804x | publikováno: 8. 12. 2018 | poslední úpravy: 26. 3. 2021

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

Termínom megaloblastovej anémie označujeme skupinu anemických syndrómov rôznej patogenézy, ktorá je charakterizovaná tzv. megaloblastovou prestavbou kostnej drene a neefektívnou hematopoézou. V periférnej krvi je prítomná makrocytóza, erytrocyty presahujú veľkosť 96 fl. Príčinou tohto stavu je porucha syntézy DNA v neprítomnosti stavebných prvkov ako sú vitamín B12 alebo kyselina listová, v dôsledku pôsobenia niektorých liekov alebo následkom poruchy priamo v genetickom vybavení bunky. Nasledujúca kazuistika opisuje prípad primomanifestácie ťažkej pernicióznej anémie s hemoglobínom 32,9 g/l formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu u 79-ročnej pacientky, ktorá bola hospitalizovaná na internej klinike.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Hematologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: D51.0 Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna anémie, infarkt myokardu | příloh: 3 | zobrazeno: 2000x | publikováno: 2. 1. 2020 | poslední úpravy: 19. 11. 2021

Structure of Matter From Biophysical Point of View

The lecture „Structure of Matter From Biophysical Point of View“ is aimed to give a brief introduction to some applications of physics at microscopic level in medicine. It explains the fundamental problem of science, gives an overview of important stages in structure analysis, explains different structure and forms of matter, physical interactions, general properties and characteristics of matter, Heisenberg uncertainty principle, basic properties of elementary particles, the principle and usefulness of Schrödinger equation.

 
autor: Katarína Kozlíková | LF UK v Bratislave | disciplína: Biofyzika | kategorie: Lectures, Presentations | klíčová slova: physics in medicine, structure analysis, forms of matter, physical interactions, Heisenberg uncertainty principle, elementary particles, Schrödinger equation | příloh: 1 | zobrazeno: 4471x | publikováno: 27. 4. 2012 | poslední úpravy: 4. 3. 2019

Možnosti použití obrazových detektorů Medipix2 v RTG mamografii

Možnosti použití obrazových detektorů Medipix2 v RTG mamografii

Diplomová práce: Rentgenová mamografie se používá ke zobrazení vnitřních struktur prsu.V současnosti se stále více prosazují detektory pro celoplošnou digitální mamografii (FFDM) proti klasickým mamografickým filmům. Digitální zobrazování v mamografii zkvalitňuje proces zobrazení a tím i diagnostiku samotnou. Medipix2 byl speciálně vyvinut jako detektorpro přímou digitální radiografii (DDR) a zatím se používá jenom ve výzkumu. Cílem mépráce bylo zjistit jeho možnosti použití v rtg mamografii za pomoci nízkokontrastního avysokokontrastního mamografického fantomu. Tyto fantomy simulují ženský prs a používajíse k hodnocení kvality zobrazení mamografického zařízení. Při měření na nízkokontrastníhofantomu se hodnotí počet zobrazených objektů, které jsou součástí fantomu. V tomto případědetektor Medipix2 plně vyhovuje požadavkům na zobrazení. U vysokokontrastního fantomuse hodnotí dosažitelnost rozlišení, které se udává v počtu párů čar na milimetr tzv. prostorová frekvence. Pro dosažení požadovaného rozlišení je třeba umístit fantom dále od detektoru tj.použít zvětšení.

 
autor: Jiří Dammer | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: E-learningové kurzy | klíčová slova: Detektorů, Mamografii, Medipix2, Možnosti, Obrazových, Použití, RTG, mamografie, radiologická technologie | příloh: 1 | zobrazeno: 5940x | publikováno: 23. 1. 2007 | poslední úpravy: 23. 1. 2013

Management of breast cancer

Management of breast cancer

Breast cancer is the most frequently diagnosed life-threatening cancer in women and the leading cause of cancer death among them worldwide. It includes a heterogeneous collection of diseases with various histologically defined subsets, clinical presentations, responses to treatment and outcomes. We describe a case of female patient with ductal breast carcinoma.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimedia, Case reports | klíčová slova: D05 Carcinoma in situ of breast, carcinoma of breast, diagnostic, treatment | příloh: 15 | zobrazeno: 2094x | publikováno: 19. 11. 2019 | poslední úpravy: 7. 5. 2021

Management of pilonidal sinus

Management of pilonidal sinus

A pilonidal sinus is a sinus track which commonly contains hair. It occurs under the skin between the buttocks at a short distance above the anus. Most cases occur in young male adults. The most commonly used therapy is surgery including incisions, marsupialization, primary midline closure and skin flaps. We present two cases treated with different surgical techniques.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimedia, Case reports | klíčová slova: sinus pilonidalis, surgical treatment, sinus pilonidalis, surgical treatment | příloh: 9 | zobrazeno: 1906x | publikováno: 27. 10. 2019 | poslední úpravy: 26. 3. 2021

Manažment karcinómu prsníka

Manažment  karcinómu prsníka

Karcinóm prsníka je najčastejším typom karcinómu postihujúceho ženy a vedie aj v príčinách úmrtí žien na rakovinu. Zahŕňa heterogénnu skupinu ochorení s rozličným histologickým nálezom, klinickou manifestáciou a odpoveďou na liečbu. Popisuje prípad ženy liečenej na chirurgickej klinike pre duktálny karcinóm prsníka.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: D05 Carcinoma in situ prsu, karcinóm prsníka, diagnostika, chirurgická liečba | příloh: 15 | zobrazeno: 1830x | publikováno: 19. 11. 2017 | poslední úpravy: 7. 5. 2021

Manažment ochorenia sinus pilonidalis

Manažment ochorenia sinus pilonidalis

Sinus pilonidalis je špecifický podkožný zápalový proces v intergluteálnej sakrokokcygeálnej oblasti nad konečníkom. Väčšina prípadov sa objavuje u mladých pacientov – mužov. Najčastejšou liečbou je chirurgická, a to incízia, marzupializácia, exstirpácia tkaniva s primárnou sutúrou alebo s presunom lalokov na miesto defektu. Prezentujeme dva prípady riešené s rozličnými chirurgickými technikami.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: sinus pilonidalis, Jeepova choroba, sinus pilonidalis, Jeepova choroba | příloh: 9 | zobrazeno: 6812x | publikováno: 26. 10. 2019 | poslední úpravy: 26. 3. 2021

Manuál pro praktikum z obecné histologie

Manuál pro praktikum z obecné histologie

Manuál obsahuje pro každý týden letního semestru 1. ročníku jedno téma dle rozvrhu praktik. Každé téma je uvedeno shrnutím odpovídající přednášky formou stručného sylabu a dále obsahuje popis preparátů probíraných během praktik s legendou pro nakreslení vlastního studentova schématu.

 
autor: Zbyněk Tonar, Milena Králíčková | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: BAZÁLNÍ MEMBRÁNA, ŽLÁZOVÉ EPITELY | příloh: 1 | zobrazeno: 10154x | publikováno: 17. 10. 2012 | poslední úpravy: 3. 4. 2013

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál obsahuje základné informácie pre správny odber, transport a uskladnenie stolice na vyšetrenie vybraných črevných parazitov, popisuje postupy spracovania biologických vzoriek a možnosti vyhodnotenia výsledkov laboratórnych vyšetrení. Do manuálu sú zahrnuté sú aj informácie o správnom postupe pri odbere a vyšetrení vzoriek na diagnostiku vajíčok Enterobius vermicularis. Text je určený pre študentov medicíny a nelekárskych študijných programov.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková | JLF UK v Martine | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Výučbové webstránky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: stolica, odber stolice | příloh: 1 | zobrazeno: 1438x | publikováno: 7. 11. 2019

Materiály pro fixní zubní náhrady I.

Přednáška s názvem Materiály pro fixní zubní náhrady I. popisuje hlavní materiály používané v zubní protetice. Mezi hlavní materiály patří kovy, keramika a plasty. U jednotlivých skupin materiálů je zde uvedeno jejich rozdělení, dále vlastnosti, zpracování a použití nejen ve fixní protetice, ale pro ucelení tematiky také v protetice snímatelné.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: Materiály, fixní zubní náhrady, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 5075x | publikováno: 15. 5. 2014

Materiály pro fixní zubní náhrady II.

 Přednáška Materiály pro fixní zubní náhrady II. navazuje na přednášku Materiály pro fixní zubní náhrady I. Popisuje pomocné materiály používané v zubní protetice, mezi které patří hmoty otiskovací, modelové, modelovací, formovací, izolační, brusné a leštící a fixační cementy. Důraz je zde kladen na materiály, s kterými se zubní lékař běžně setkává v ordinaci, tzn. otiskovací hmoty a fixační cementy.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: fixní zubní náhrady, Materiály, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 8053x | publikováno: 15. 5. 2014

Celkové snímatelné náhrady, anatomie bezzubého alveolárního výběžku, otiskování. Materiály hlavní a pomocné pro celkovou náhradu.

Přednáška shrnuje, jaký vliv má ztráta zubů na orofaciální systém. Popisuje funkci náhrady a princip její retence, dále pak anatomii bezzubých alveolárních výběžků. Pro syntézu znalostí je zde uveden kompletní ordinační a laboratorní postup výroby celkové zubní náhrady a jsou rozvedeny příslušné kroky, které se týkají přednášeného tématu.
Podrobně je zde popsáno otiskování na celkovou náhradu, což je doplněno fotografickou dokumentací autorky. Na závěr je zopakován přehled materiálů, které slouží k výrobě celkových náhrad.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: náhrady, alveolárních výběžků, bezzubí | příloh: 1 | zobrazeno: 3398x | publikováno: 5. 5. 2015

Stabilizační a spojovací prvky ČSN. ČSN – materiály hlavní a pomocné

Přednáška se věnuje stabilizačním a spojovacím prvkům částečných snímatelných náhrad. U jednotlivých prvků je popsána jejich podoba, funkce a použití. Dále zde naleznete základy stability zubních náhrad a způsoby jejího ovlivnění. Informace jsou doplněny schématy zejm. dle skript Antonína Zichy "Částečné snímatelné náhrady". Na závěr jsou uvedeny materiály, které se používají při výrobě částečných snímatelných náhrad.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: stabilizační, spojovací, prvky | příloh: 1 | zobrazeno: 3438x | publikováno: 19. 5. 2015

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

Identifikácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umožní identifikáciu vysoko rizikových pacientov pred vznikom rozvinutých štádií ochorenia umožní ich cielenú, personalizovanú liečbu.

Rozvojom nových metód v oblasti cytogenetiky a molekulovej biológie sa veľmi rýchlo rozrastajú poznatky o chromozómových abnormalitách, molekulových zmenách a regulátoroch bunkového cyklu. Viaceré chromozómové abnormality a zmeny v regulátoroch bunkového cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU.

Práca uvádza poznatky o základoch alterácie génov, proteínov, signálnych dráh súvisiacich s malígnou transformáciou bunky, chromozómových abnormalitách, informáciu o epigenetickej deregulácii expresie tumor-supresorových génov a génov podieľajúcich sa na procesoch metastázovania.

 

 Podporené grantom KEGA 008-UK - 4/2014

 
autor: Alena Furdová, Božena Smolková, Zuzana Svetlošáková, Kristína Horkovičová, Pavel Babál, Daniel Bohmer, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Biologie, Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, SOX2, DNA, signálne dráhy, alterácie génov, malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, DNA, signálne dráhy | příloh: 1 | zobrazeno: 7077x | publikováno: 1. 5. 2014 | poslední úpravy: 29. 5. 2014

Mitral valve replacement and MAZE procedure because of mitral valve stenosis and paroxysmal atrial fibrillation

Mitral valve replacement and MAZE procedure because of mitral valve stenosis and paroxysmal atrial fibrillation

The case report describes the hospitalization of a 63-year-old patient admitted to the Department of heart surgery for mitral valve stenosis with diagnosed atrial fibrillation. The patient underwent mitral valve replacement and MAZE procedure. At the postoperative period, paroxysm of atrial fibrillation was successfully detected with a successful version. On the tenth postoperative day, the patient was placed in outpatient care.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Kardiologie, angiologie, Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimedia, Case reports | klíčová slova: Mitral valve stenosis, paroxysmal atrial fibrillation | příloh: 15 | zobrazeno: 2264x | publikováno: 22. 11. 2017 | poslední úpravy: 26. 3. 2021

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení

Kazuistika opisuje hospitalizáciu 63 ročnej pacientky, prijatej na Kliniku srdcovej chirurgie pre stenózu mitrálnej chlopne s diagnostikovanou fibriláciou predsiení. Pacientka podstúpila náhradu mitrálnej chlopne a operáciu MAZE. V pooperačnom období bol ešte zachytený paroxizmus fibrilácie predsiení s úspešnou verziou. Na desiaty pooperačný deň bola pacientka prepustená do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: Stenóza mitrálnej chlopne, paroxyzmálna fibrilácia predsiení | příloh: 15 | zobrazeno: 2390x | publikováno: 21. 11. 2017 | poslední úpravy: 26. 3. 2021

Appendicitis acuta and Meckel diverticulum

Appendicitis acuta  and Meckel diverticulum

Appendicitis is one of the most common reasons for surgery and emergency hospitalization due to acute abdominal pain. Accurate diagnosis of acute appendicitis and subsequent indication for surgery can prevent complications. Conversely, the surgeon´s decision to operate with the aim of avoiding the complications of a late surgical intervention in positive appendicitis cases leads to negative appendectomy in 10,5% of the cases.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimedia, Case reports | klíčová slova: K35 Acute appendicitis, Q43.0 Meckel's diverticulum, appendicitis, diagnostic, surgical treatment | příloh: 5 | zobrazeno: 2542x | publikováno: 13. 11. 2017 | poslední úpravy: 7. 5. 2021

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul

Apendicitída je jednou z najčastejších chirurgických diagnóz, pre ktorú bývajú pacienti hospitalizovaní pri náhlej príhode brušnej. Správne stanovenie diagnózy akútnej apendicítídy je dôležité ako prevencia vzniku komplikácií. Na druhej strane, rozhodnutie chirurga operovať v snahe predísť komplikáciám pri oneskorenej chirurgickej intervencii v prípade pozitívneho nálezu vedie v priemere v 10,5 % percentách k odstráneniu negatívneho apendixu.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: K35 Akútna apendicitída, Q43.0 Meckelov divertikel, apendicitída, diagnostika, chirurgická liečba | příloh: 5 | zobrazeno: 3305x | publikováno: 13. 11. 2017 | poslední úpravy: 30. 4. 2021

Základné diagnostické metódy v medicíne

Základné diagnostické metódy v medicíne

Klasifikácia - biochemické, fyzikálne mechanické , elektrické, optické a optoelektrické, ultrazvukové metódy. Metódy nukleárnej medicíny.

 
autor: Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Základné diagnostické metódy v medicíne, Základné diagnostické metódy v medicíne | příloh: 1 | zobrazeno: 5297x | publikováno: 1. 6. 2008 | poslední úpravy: 16. 2. 2016

Science & Research at the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague

Science & Research at the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague

Web http://science.lf1.cuni.cz contains information of scientific and research activities of departments and institutes of the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague. This site can help foreign universities find partners for their research projects. Each workplace shows contacts, website's URL, bibliography and the summary of its research activities.

 
autor: Josef Martiňák | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | klíčová slova: science, research | příloh: 1 | zobrazeno: 5787x | publikováno: 18. 2. 2009 | poslední úpravy: 6. 2. 2013

Getting started with team based learning at the Faculty of Medicine Comenius University in Bratislava

Getting started with team based learning at the Faculty of Medicine Comenius University in Bratislava

The education and training of medical doctors and other health professionals are undergoing fundamental transformation in a worldwide context. The traditional teaching models are currently being substituted or complemented by up-to date study models. They open more space to innovative pedagogic strategies that facilitate active learning and student-centred teaching approaches.
Team-based learning (TBL) is an innovative teaching/learning strategy that is based on students’ learning in small teams. It is a relatively new approach in medical education, but the evidence for its academic effectiveness in this field is growing.
Authors of the booklet provide an overview of the basic concepts of the TBL and share their experience with introducing TBL into physiology teaching of medical students.

 
autor: Katarína Babinská, Ing. Miroslav Babinský, RNDr. Ján Bakoš, PhD, MUDr. Silvia Hnilicová, PhD., prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., Doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., MUDr. Rastislav Važan, PhD. | LF UK v Bratislave | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Ostatní | kategorie: Educational works, Educational websites | klíčová slova: team based learning, physiology, students of medicine | příloh: 1 | zobrazeno: 1448x | publikováno: 15. 1. 2020 | poslední úpravy: 12. 2. 2020

Trendy v laboratorní medicíně

Trendy v laboratorní medicíně

Prezentace dokumentuje bouřlivý rozvoj laboratorní medicíny v 21. století a uvádí její hlavní rysy a trendy do budoucnosti.

                                         

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: laboratorní medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 1019x | publikováno: 28. 11. 2018 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Základy klinickej medicíny I.

Základy klinickej medicíny I.

Významnou úlohou verejného zdravotníctva je osloviť a získať zdravých ľudí s cieľom predchádzať vzniku ochorení. Poznanie základov klinickej medicíny je preto pre verejné zdravotnícvo dôležité a nevyhnutné. Predkladaný učebný text zahŕňa definíciu zdravia a choroby, formy prevencie, zásady vedenia zdravotnej dokumentácie, získanie anamnézy, základné fyzikálne vyšetrenie a prehľad pomocných vyšetrovacích metód v rozsahu vhodnom pre študentov bakalárskych študijných programov verejného zdravotníctva.

 
autor: Viera Švihrová | JLF UK v Martine | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: verejné zdravotníctvo, klinická medicína | příloh: 2 | zobrazeno: 6472x | publikováno: 21. 9. 2009 | poslední úpravy: 16. 2. 2016

Home mechanical ventilation in a patient with Duchenne muscular dystrophy

Home mechanical ventilation in a patient with Duchenne muscular dystrophy

Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a hereditary progressive neuromuscular disorder that is inherited in X-linked recessive pattern. Mutation of dystrophin gene results into a loss of integrity and function of muscular fibres and their replacement by adipose and connective tissue. Muscle degeneration leads to motoric impairment and loss of walk around 12th year of age. Myocardium is also frequently affected. Respiratory muscles impairment and other complications lead to respiratory failure. If left untreated, death occurs around 20th year of life, usually due to cardiac or respiratory causes. Respiratory insufficiency development is treated by mechanical ventilation support.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 

Nodulárny melanóm nechtového lôžka

Nodulárny melanóm nechtového lôžka

Akrolentiginózny melanóm je relatívne vzácny. Pri lokalizácii pod nechtovou platničkou sa najčastejšie vyskytuje na palci nohy alebo ruky a keďže v čase diagnostikovania je už zvyčajne vysoko invazívny, jeho prognóza je väčšinou zlá. Subungválny melanóm napokon spôsobuje prasknutie nechta s následnou stratou nechtovej platničky. Diferenciálne diagnosticky prichádza do úvahy subungválny hematóm alebo mykóza. Autori prezentujú manažment liečby u 66 r. pacienta s melanómom nechtového lôžka.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: melanóm, liečba MM, melanóm, liečba MM | příloh: 4 | zobrazeno: 2252x | publikováno: 28. 10. 2019 | poslední úpravy: 30. 4. 2021
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 151 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 749

Princípy hodnotenia liečiv

Nervová tkáň. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU

Refrakčné chyby oka

BALNEOLOGIE

Biofyzika akčného potenciálu a synapsa

Biofyzika svalovej kontrakcie

Slina a její vyšetření v zubní praxi

Ergonomie v zubní praxi

KATALOG NÁSTROJŮ pro PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

STUDIE SPACECURL

Interaktivní kazuistiky z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Hygiena v zubním lékařství

Faktory ovplyvňujúce účinky liečiv

Patofyziológia vonkajšieho dýchania

Patofyziológia najčastejších symptómov a príznakov chorôb kardiovaskulárneho systému

PF pľúcnej a viscerálnej cirkulácie

Biofyzika srdca a ciev

Biofyzika dýchacieho systému

Radioactivity and ionizing radiation

Coxarthrosis

CRP C-Reaktívny Protein

Diferenciálna diagnostika ascitu

Interní propedeutika – vyšetření dýchacího ústrojí

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta

Podmínky užívání

Suché oko

Pemfiginózne ochorenia slizníc ústnej dutiny

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne

Biofyzika sluchu

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
Další